Javni razpis za podelitev priznanj Občine Ajdovščina za leto 2024

datum: 01.02.2024
kategorija: Javni razpisi

Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja Občine Ajdovščina na podlagi 11. člena Odloka o priznanjih Občine Ajdovščina (Uradni list RS, št. 6/2017, pop. 8/2017, 43/2022) objavlja Javni razpis za podelitev priznanj Občine Ajdovščina za leto 2024.

Sprememba Javnega razpisa za podelitev priznanj Občine Ajdovščina, objavljena 29. 2. 2024 

Odlok o priznanjih Občine Ajdovščina določa vrsto priznanj Občine Ajdovščina, ki se podelijo na slavnostni seji občinskega sveta ob občinskem prazniku. V skladu z navedenim odlokom Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja objavlja javni razpis za podelitev naslednjih priznanj:

1.    Častni občan Občine Ajdovščina

Častni občan Občine Ajdovščina je najvišje priznanje, ki se podeli posameznikom za izjemne in posebne zasluge, pomembne za ugled, pomen in razvoj občine Ajdovščina, za utrjevanje sožitja med ljudmi in narodi ali za razvoj države, vse v povezavi z občino Ajdovščina.

Letno število priznanj ni omejeno.

2.    Petomajsko priznanje Občine Ajdovščina

Petomajsko priznanje Občine Ajdovščina se podeli pravnim in fizičnim osebam za dolgoletno uspešno delovanje in posebne dosežke trajnejšega pomena, ki so pomembni za razvoj in življenje v občini Ajdovščina.

V posameznem letu se podeli praviloma eno, izjemoma pa največ dve Petomajski priznanji Občine Ajdovščina.

3.    Zlati znak Občine Ajdovščina

Zlati znak Občine Ajdovščina se podeli pravnim in fizičnim osebam za prizadevanja in uspehe, ki so doseženi v krajšem obdobju in so pomembni za razvoj in življenje v občini Ajdovščina.

V posameznem letu se podeli praviloma tri, izjemoma pa največ pet priznanj Zlati znak Občine Ajdovščina.

Predlagatelji:

Predlog za podelitev priznanj lahko podajo pravne ali fizične osebe s sedežem ali stalnim bivališčem v občini Ajdovščina, župan, člani občinskega sveta ter delovna telesa občinskega sveta.

Predlog mora vsebovati:

-       podatke o predlagatelju,

-       podatke o predlaganem kandidatu,

-       kandidatovo pisno soglasje,

-       vrsto priznanja, za katero se predlog vlaga,

-       obrazložitev predloga.

Omejitev pri kandidiranju in podelitvi priznanj:

Občinski funkcionarji ter poslovodni organi občinskih javnih zavodov, občinskega javnega podjetja in drugih oseb javnega prava v lasti Občine Ajdovščina ne morejo biti v času opravljanja funkcije kandidati za podelitev priznanj, o katerih odloča Občinski svet Občine Ajdovščina.

Posamezno priznanje se istemu nagrajencu lahko podeli le enkrat. Priznanje Zlati znak Občine Ajdovščina nadomešča Priznanje Občine Ajdovščina po dosedanjih predpisih, ki so urejali priznanja Občine Ajdovščina, zato prejemniki Priznanja Občine Ajdovščina ne morejo biti prejemniki Zlatega znaka Občine Ajdovščina.

O podelitvi priznanj bo odločal Občinski svet Občine Ajdovščina na predlog Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja.

Rok za prejem predlogov: sreda 6. 3. 2024

Predlog se lahko pošlje po pošti na naslov Občina Ajdovščina, Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, Cesta 5. maja 6/a, 5270 Ajdovščina ali odda na sedežu Občine Ajdovščina (Na sedežu Občine Ajdovščina, se lahko vlogo odda v poslovnem času. Za oddajo vloge na  neuraden dan, je potrebno pozvoniti pri vhodnih vratih). Predlogi, posredovani po elektronski pošti, ne bodo upoštevani. Predlog se odda v zaprti ovojnici z oznako na prednji strani kuverte »Ne odpiraj - Priznanja 2024«, na zadnji strani kuverte pa se navede podatke o pošiljatelju. Kot pravočasni se štejejo predlogi, ki bodo dejansko prispeli na naveden naslov do vključno srede, 6. 3. 2024 do 16.30. Predlogi, prejeti po navedenem roku, ne bodo upoštevani.

 

Številka: 094-1/2024

Datum:   18. 1. 2024

 

Ljubomir Vidrih, l. r.

predsednik komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja 

 

Besedilo razpisa 

Obrazec za podajo predloga 

29. 2. 2024: Sprememba JR za podelitev priznanj Občine Ajdovščina za leto 2024