Sprememba Javnega razpisa za podelitev priznanj Občine Ajdovščina za leto 2024 (1)

datum: 29.02.2024
kategorija: Javni razpisi

Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja Občine Ajdovščina na podlagi 11. člena Odloka o priznanjih Občine Ajdovščina (Uradni list RS, št. 6/2017, pop. 8/2017, 43/2022) objavlja Spremembo Javnega razpisa za podelitev priznanj Občine Ajdovščina za leto 2024 (1):

V Javnem razpisu za podelitev priznanj Občine Ajdovščina za leto 2024 se spremeni rok za prejem predlogov:

Rok za prejem predlogov: ponedeljek, 18. 3. 2024

Predlog se lahko pošlje po pošti na naslov Občina Ajdovščina, Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, Cesta 5. maja 6/a, 5270 Ajdovščina ali odda na sedežu Občine Ajdovščina (Na sedežu Občine Ajdovščina, se lahko vlogo odda v poslovnem času. Za oddajo vloge na  neuraden dan, je potrebno pozvoniti pri vhodnih vratih). Predlogi, posredovani po elektronski pošti, ne bodo upoštevani. Predlog se odda v zaprti ovojnici z oznako na prednji strani kuverte »Ne odpiraj - Priznanja 2024«, na zadnji strani kuverte pa se navede podatke o pošiljatelju. Kot pravočasni se štejejo predlogi, ki bodo dejansko prispeli na naveden naslov do vključno ponedeljka, 18. 3. 2024 do 15. ure. Predlogi, prejeti po navedenem roku, ne bodo upoštevani.

 

Številka: 094-1/2024

Datum:   29. 2. 2024

Ljubomir Vidrih, l. r., predsednik komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja

 

Sprememba JR za podelitev priznanj Občine Ajdovščina za leto 2024

Povezava do objave: Javni razpis za podelitev priznanj Občine Ajdovščina za leto 2024