Javni razpis za sofinanciranje programov in projektov humanitarnih in invalidskih organizacij, organizacij s področja tehničnih panog ter drugih neprofitnih organizacij v letu 2024

datum: 04.03.2024
kategorija: Javni razpisi

Občina Ajdovščina, Cesta 5. maja 6/a, 5270 Ajdovščina, na podlagi Pravilnika o sofinanciranju humanitarnih, invalidskih in drugih neprofitnih organizacij (Uradni list RS, 80/2019 – v nadaljevanju Pravilnik) objavlja Javni razpis za sofinanciranje programov in projektov humanitarnih in invalidskih organizacij, organizacij s področja tehničnih panog ter drugih neprofitnih organizacij v letu 2024.

 1. Predmet javnega razpisa

Občina Ajdovščina bo v letu 2024 sofinancirala programe in projekte po naslednjih sklopih:

A.  splošnih dobrodelnih organizacij in organizacij za samopomoč,

B.  invalidskih organizacij in organizacij za kronične bolnike,

C.  organizacij s področja tehničnih panog,

Č.  drugih neprofitnih organizacij, ki niso organizacije iz sklopa A, B ali C.

A. Programi in projekti splošnih dobrodelnih organizacij in organizacij za samopomoč

V sklopu splošnih dobrodelnih organizacij in organizacij za samopomoč se sofinancira:

-          programe in projekte splošnih dobrodelnih organizacij in organizacij za samopomoč, namenjene reševanju in lajšanju socialnih, psihosocialnih stisk in težav prebivalcev, zagovorništvu socialno ogroženih posameznikov in družbenih skupin, nudenju pomoči ljudem in reševanju ljudi, katerih zdravje ali življenje je ogroženo ter krepitvi zdravja prebivalstva, ki preprečujejo poslabšanje ali izboljšujejo socialni položaj ali ki izvajajo dejavnost tudi za druge človekoljubne cilje oziroma izvajajo programe na področju sociale, varstva otrok, mladine in starejših občanov,

-          programe in projekte ki so namenjeni predvsem skupnemu medsebojnemu reševanju psihosocialnih težav članov organizacije in nečlanov s podobnimi psihosocialnimi težavami, kot jih imajo njeni člani ali pa so namenjeni reševanju njihovih zdravstvenih težav in ohranjanju ter izboljšanju kakovosti njihovega življenja, pri tem pa ne gre za osebe s kronično boleznijo,

-          programe in projekte, ki so namenjeni psihosocialni rehabilitaciji zdravljenih alkoholikov v obliki skupinskih terapij.

B. Programi in projekti invalidskih organizacij in organizacij za kronične bolnike

V sklopu invalidskih organizacij in organizacij za kronične bolnike se sofinancira:

-         programe in projekte invalidskih organizacij in organizacij za kronične bolnike, s katerimi se ugotavljajo interesi, zagovarjajo potrebe in uveljavljajo človekove pravice invalidov, načrtujejo, organizirajo in izvajajo programi, ki posameznim skupinam invalidov omogočajo aktivno sodelovanje in neodvisno življenje, so namenjeni preprečevanju in odpravljanju ovir v fizičnem in socialnem okolju ter zagotavljajo vključenost v družbo in vzpodbujanju invalidov za opiranje na lastne moči ter sposobnosti, zagotavljanju avtonomnosti invalidov kot uporabnikov storitev, nudenju pomoči pri uveljavljanju potreb invalidov, preprečevanju in blaženju socialne ter psihične posledice invalidnosti, razvijajo socialne spretnosti invalidov in njihovo informiranost,

-         programe in projekte za enakopravno vključevanje kroničnih bolnikov v življenje z zdravimi, za ohranjanje in izboljšanje kakovosti življenja s kronično boleznijo ter za preprečevanje napredovanja kronične bolezni v invalidnost in ukrepov, s katerimi se preprečuje nastajanje invalidnosti.

C. Programi in projekti organizacij s področja tehničnih panog

V sklopu organizacij s področja tehničnih panog se sofinancira programe društev, ki se ukvarjajo s tehničnimi panogami, kot so avtomobilizem, modelarstvo, letalstvo, radioamaterstvo in podobne panoge.

Č. Programi in projekti drugih neprofitnih organizacij

V sklopu drugih neprofitnih organizacij se sofinancira programe in projekte organizacij, ki se po vsebini ne uvrščajo v sklope A, B ali C, pomenijo pa popestritev življenja v občini.

2. Pogoji za prijavo na razpis

Na javni razpis za sofinanciranje programov in projektov humanitarnih in invalidskih organizacij, organizacij s področja tehničnih panog ter drugih neprofitnih organizacij se lahko prijavijo izvajalci, ki so pravne osebe s statusom društva, ustanove, zavoda ali druge nevladne organizacije in so registrirane za opravljanje programov in projektov na razpisanem področju ter katerih delovanje v razpisanem letu ni financirano iz proračuna občine v okviru posebnih ali drugih proračunskih postavk, razen če gre za sofinanciranje javnega dela ali drugih oblik zaposlitve.

Zgoraj našteti izvajalci programov in projektov morajo za prijavo na razpis izpolnjevati še naslednje pogoje:

-          imajo sedež, izpostavo ali enoto v občini Ajdovščina ali

-          so organizirani za več občin, katerih program ali projekt se izvaja tudi na območju občine Ajdovščina in so vanj vključeni prebivalci s stalnim prebivališčem v občini Ajdovščina ali

-          gre za organizacije, katerih program ali projekt se ne izvaja na območju občine Ajdovščina, vendar samo pod pogojem, da so vanj vključeni tudi občani s stalnim prebivališčem v občini Ajdovščina;

-          imajo zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske pogoje za izvajanje prijavljenih programov ali projektov;

-          imajo izdelano finančno konstrukcijo, iz katere so razvidni prihodki in odhodki izvajanja programa ali projekta, delež lastnih sredstev, delež javnih sredstev, delež sredstev uporabnikov in delež sredstev iz drugih virov,

-          so v celoti in pravočasno izpolnili pogodbene obveznosti do občine na podlagi razpisa predhodnega leta, če so na njem sodelovali.

Za izvajanje programov iz tretje alineje sklopa A in iz sklopa C se lahko prijavijo le izvajalci s sedežem v občini Ajdovščina.

Prijavitelj se ob prijavi na razpis opredeli, za kateri sklop razpisa daje prijavo. Prijave med sklopi se izključujejo.

3. Ocenjevanje in kriteriji za izbor programov in projektov ter predvidena višina sredstev

Komisija oceni prispele vloge na podlagi kriterijev in meril za dodelitev točk iz 7. do 11. člena Pravilnika. Višina sredstev za posamezne izvajalce programov in projektov se določi na podlagi doseženega števila točk iz meril posameznega sklopa in vrednosti točke za ta sklop.

Občina bo sofinancirala izvajanje skupinskih terapij za zdravljene alkoholike v okvirni višini 22 € na uro (bruto bruto), za največ 234 ur letno in izvedbo priprav na skupinske terapije v okvirni višini 10,50 € na uro (bruto bruto), za največ 78 ur letno. V primeru, da sredstva na ta način ne bi bila v celoti razdeljena, se lahko urna postavka za izvajanje skupinskih terapij poviša na okvirno 25 € na uro.

Okvirne višine sredstev skladno z Odlokom o proračunu Občine Ajdovščina za leto 2024 (Uradni list RS, št. 89/22, 11/23) namenjenih za sofinanciranje programov in projektov po posameznih sklopih za leto 2024 znašajo:

-          za sklop A: 27.500 €, od tega:

-          za programe in projekte splošnih dobrodelnih organizacij in organizacij za samopomoč 15.500 €

-          za programe ki so namenjeni psihosocialni rehabilitaciji zdravljenih alkoholikov 12.000 €

-          za sklop B: 12.500 €

-          za sklop C: 16.200 €

-          za sklop Č: 4.800 €.

V primeru da izvajalec skupinskih terapij za zdravljene alkoholike v tekočem letu pridobi občinska sredstva za javno delo ali druge oblike zaposlitev za izvajanje prijavljenega programa ali projekta, se sofinanciranje izvajanja skupinskih terapij po tem razpisu omeji na največ 1.000 €.

Če se v postopku ocenjevanja vlog odkrije, da posredovani podatki in navedbe v vlogi niso resnične, se vloga zavrne.

4. Kraj, način in rok prijave

Razpisna dokumentacija je od dneva objave javnega razpisa do izteka prijavnega roka dosegljiva na spletni strani Občine Ajdovščina http://www.ajdovscina.si, pod rubriko: Javna naročila, objave, razpisi, zavihek: Javni razpisi, in na sedežu Občine Ajdovščina. Pridržujemo si pravico, da morebitne spremembe in dopolnitve razpisa objavimo kot popravek na spletnih straneh, največ 10 dni pred zaključkom razpisa.

Rok za oddajo vlog je do petka, 5. 4. 2024. Šteje se, da je vloga pravočasna, v kolikor je najkasneje zadnji dan roka za oddajo vlog oddana priporočeno po pošti oziroma oddana osebno na sedežu Občine Ajdovščina.

Vlogo se lahko pošlje po pošti na naslov Občina Ajdovščina, Cesta 5. maja 6/a, 5270 Ajdovščina, ali odda osebno na sedežu Občine Ajdovščina v poslovnem času občinske uprave. Za oddajo vloge na sedežu Občine Ajdovščina na neuraden dan, je potrebno pozvoniti pri vhodnih vratih.

Na ovojnico je potrebno navesti:

-          naziv in naslov pošiljatelja

-          naslov prejemnika (Občina Ajdovščina, Cesta 5. maja 6 a, 5270 Ajdovščina)

-          oznako: Ne odpiraj – prijava na razpis 41031-13/2024, in pripis sklopa prijave (sklop A, B, C ali Č).

Vloga, ki ni vložena na predpisanem obrazcu, se šteje kot neustrezna. Prijava mora vsebovati vse zahtevane priloge oziroma dokazila, ki so navedena v razpisnem obrazcu. Tako izdelana prijava bo obravnavana kot popolna. Prepozno vložene vloge, vloge, ki ne bodo v roku dopolnjene, neustrezne vloge ali vloge, ki jih je vložila neupravičena oseba, se s sklepom zavržejo.

Dodatne informacije v zvezi z javnim razpisom dobijo zainteresirani na tel. št. 05/ 365 91 37 – Jerica Stibilj, v času uradnih ur, ali po elektronski pošti: jerica.stibilj@ajdovscina.si.

5. Odpiranje vlog in izid razpisa

Prejete vloge bo strokovna komisija odprla predvidoma dva dni po roku za oddajo vlog. O izidu javnega razpisa bodo izvajalci obveščeni predvidoma v roku 45 dni od izteka prijavnega roka. Z izbranimi izvajalci bodo sklenjene pogodbe o sofinanciranju.

6. Informacije javnega značaja

Z oddajo vloge se prijavitelj strinja s pogoji razpisa ter pripadajoče razpisne dokumentacije.

Prijavitelj se s predložitvijo vloge na javni razpis strinja z javno objavo podatkov o odobrenih in izplačanih denarnih sredstvih. Objavljeni bodo osnovni podatki o izvajalcu programov ali projektov in višina odobrenih sredstev, skladno z zakonom, ki ureja dostop do informacij javnega značaja, in zakonom, ki ureja varstvo osebnih podatkov.

Varovanje osebnih podatkov bo zagotovljeno v skladu z veljavno zakonodajo. Vsi podatki iz vlog, ki jih komisija odpre, so informacije javnega značaja, razen tistih, ki jih prijavitelji posebej označijo, in sicer poslovne skrivnosti, osebni podatki in druge izjeme iz 6. člena Zakona o dostopu do informacij javnega značaja (Ur. l. RS, št. 51/06 – uradno prečiščeno besedilo, 117/06 – ZDavP-2, 23/14, 50/14, 19/15 – odl. US, 102/15, 7/18 in 141/22, v nadaljnjem besedilu: ZDIJZ), ki niso javno dostopne in tako ne smejo biti razkrite oziroma dostopne javnosti. Poslovna skrivnost se lahko nanaša na posamezen podatek ali na del vloge, ne more pa se nanašati na celotno vlogo. Prijavitelji morajo pojasniti, zakaj posamezen podatek ne sme biti dostopen javnosti kot informacija javnega značaja. Če prijavitelj ne označi in razloži takšnih podatkov v vlogi, bo občina lahko domnevala, da vloga po stališču prijavitelja ne vsebuje poslovnih skrivnosti, osebnih podatkov in drugih izjem iz 6. člena ZDIJZ.

 

Številka: 41031-13/2024-2

 

Občina Ajdovščina

 

Besedilo javnega razpisa 

Sklep o začetku postopka 

Vloga za sklop A - splošne dobrodelne organizacije 

Vloga za sklop B - invalidske organizacije 

Vloga za sklop C - organizacije tehničnih panog 

Vloga za sklop Č - druge neprofitne organizacije 

Vzorec pogodbe