Namera za sklenitev neposredne pogodbe v k. o. Ajdovščina

datum: 29.09.2022
kategorija: Obvestila - občinske nepremičnine

Občina Ajdovščina objavlja namero za sklenitev neposredne pogodbe o oddaji v zakup dela nepremičnine v k. o. Ajdovščina.

Na podlagi 52. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnostih, (ZSPDSLS-1, Ur. l. RS št. 11/2018) in 19. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 31/2018), Občina Ajdovščina, Cesta 5. maja 6/a, 5270 Ajdovščina na spletni strani www.ajdovscina.si v rubriki Javna naročila in razpisi, Obvestila – občinske nepremičnine, objavlja

NAMERO

1.    Občina Ajdovščina odda v zakup del nepremičnine s parc. št. 32/12 v  k. o. 2392 Ajdovščina površine cca 400,00 m2.

2.    Izklicna mesečna zakupnina za nepremičnino bo določena v skladu z veljavno zakonodajo - izkustveno na podlagi Pravilnika o oddajanju nepremičnin v najem ali uporabo ali cenitvijo sodno zapriseženega cenilca.

3.    Zakupno razmerje se bo sklenilo z zainteresiranim ponudnikom, v primeru več interesentov pa s ponudnikom, ki bo ponudil najvišjo ceno za zakup.

4.    Zakupno razmerje se bo sklenilo za določen čas 1. leta.

Sklep izvede Občina Ajdovščina s sklenitvijo pogodbe z zainteresiranim uporabnikom, ob izpolnjevanju zgoraj navedenih pogojev in po preteku roka 20. dni od objave te namere na spletni strani Občine Ajdovščina.

Župan Občine Ajdovščina lahko kadarkoli do sklenitve pravnega posla-podpisa pogodbe, postopek brez obrazložitve in brez odškodninske odgovornosti ustavi.

 

Tadej Beočanin, župan l. r.

 

Namera z grafično prilogo