Spremembe in dopolnitve OPN SD 1-1

datum: 08.12.2023
kategorija: Spremembe in dopolnitve Občinskega prostorskega načrta

Spremembe in dopolnitve občinskega prostorskega načrta Občine Ajdovščina (v nadaljevanju: SD OPN 1-1; korekturni postopek) – javni posvet poteka od 8. 12. do 29. 12. 2023. Občanke in občani, prijazno povabljeni.

1. Sklep OPN 1-1.pdf

2. Mnenje ZRSVN CPVO 118 clen ZUreP-3 SD OPN1 Ajdovscina.PDF

3. Odločba CPVO.pdf

Občina Ajdovščina se zaveda kako pomembno je načrtovanje in urejanje prostora za vsakdanje življenje ljudi in delovanje družbe nasploh, od načrtovanja kakovostih domovanj, zagotavljanja dostopnosti do javnih storitev, zagotavljanja ustrezne infrastrukturne opremljenosti ter dostopnosti do javnih zelenih in odprtih površin.

Občinski prostorski načrt je temeljni prostorski akt občine, v katerem so upoštevane usmeritve državnih prostorskih aktov in razvojnih potreb občine ter varstvenih zahtev in v skladu z njimi določeni cilji in izhodišča prostorskega razvoja občine. Strateški del predstavlja dolgoročno vizijo razvoja in določa temeljne usmeritve prostorskega razvoja občine. Izvedbeni del določa podrobnejše prostorske izvedbene pogoje, območja podrobne namenske rabe prostora in je neposredna pravna podlaga za vse posege v prostor na območju občine.

Občina je pristopila k korekturnemu postopku izvedbenega dela zaradi določenih neskladij v odloku in grafičnem delu, ki jih je potrebno v čim krajšem času uskladiti tako, da bo čim manj nejasnosti in težav z uporabo normativnih določb odloka pri projektiranju in gradnji objektov ter pri izvajanju drugih posegov v prostor.

S sodelovanjem strokovne in zainteresirane javnosti v začetni fazi želi občina pridobiti dodatna mnenja, pripombe in predloge, ki bodo pripomogli k načrtovanju bolj smiselnih in kakovostnejših rešitev. Tiste, ki se boste vključili v posvetovanja, vabimo, da se z vsebinami seznanite in v razpravah prispevate svoja mnenja ter predloge za oblikovanje dobrih rešitev za celotno skupnost.

Javni posvet SD OPN 1-1, korekturni postopek bo potekal od 8.12.203 do 29.12.2023. Gradivo je na voljo pod besedilom, v pripetih dokumentih in v grafičnem prikazu.

Zainteresirani lahko občini podate pripombe in predloge k objavljenemu gradivu do vključno 29. 12. 2023 pisno na naslov: Občina Ajdovščina, Cesta 5. maja 6a, 5270 Ajdovščina ali na elektronski naslov: obcinaprostor@ajdovscina.si.

Vabljeni k sodelovanju!

Osnutek odloka SD OPN 1-1

Osnutek odloka 

Tabela 1: Vrste dopustnih glavnih objektov po namenski rabi prostora

Tabela 2: Vrste dopustnih objektov na nestavbnih zemljiščih

 

Obrazložitev sprememb in dopolnitev OPN 

Poročilo o sodelovanju z javnostjo 

Osnutek sprememb grafičnega dela SD OPN 1-1

(poševna šrafura (poštevnice na ozadju) prikazuje spremembo podrobnejše namenske rabe prostora)