Spremenimo navade za aktivno in zeleno Ajdovščino - s Celostno prometno strategijo do trajnostnih rešitev

datum: 25.07.2016
kategorija: Novice

Občina Ajdovščina je v začetku leta uspešno kandidirala na razpisu Ministrstva za infrastrukturo in pridobila sredstva iz Kohezijskega sklada Evropske unije za sofinanciranje izdelave Celostne prometne strategije (CPS), ki predstavlja strateški dokument in ključno orodje novega pristopa k načrtovanju prometa, s poudarkom na ukrepih za spodbujanje trajnostne mobilnosti. CPS bo obsegal vizijo, cilje in ukrepe za kakovostnejše življenje v Ajdovščini, njegova izdelava pa temelji na usklajevanju gospodarskega in družbenega razvoja ter ohranjanja visoke kakovosti okolja.

 Pristop celostnega načrtovanja prometa se v številnih ključnih izhodiščih razlikuje od tradicionalnih pristopov. Razlike povzemamo v spodnji tabeli.

Tradicionalno načrtovanje prometa

Celostno načrtovanje prometa

Težave se rešuje z novo infrastrukturo.

Infrastruktura predstavlja le enega od možnih načinov reševanja težav.

Odločanje poteka v zaprtem krogu strokovnjakov in predstavnikov občine oziroma države.

Odločitve se sprejemajo ob posvetovanju oziroma sodelovanju s prebivalci.

Bistven cilj načrtovanja je zagotoviti hitrost in pretočnost. Predvsem za avtomobilski promet.

Bistven cilj je ljudem zagotoviti boljšo dostopnost ter tako izboljšati kakovost bivanja.

Načrtuje se predvsem večje in dražje investicijske projekte.

Načrtuje se stroškovno učinkovito na način vpeljevanja postopnih izboljšav.

Načrtovanje je domena prometnih inženirjev.

V načrtovanje se vključujejo različne stroke in sektorji, kot tudi javnost.

Izvedba posameznih projektov, ki redko temelji na skupni strateški presoji.

Izvedbe temeljijo na strateški presoji, ki je osredotočena predvsem na to, ali so projekti usklajeni z zastavljenimi cilji.

*Prirejeno po Smernicah za pripravo Celostne prometne strategije: Trajnostna mobilnost za uspešno prihodnost.

Pomembno je poudariti, da sta izdelan CPS ter potrjen akcijski načrt za njegovo izvedbo osnova za pridobivanje evropskih nepovratnih sredstev, ki bodo v okviru nadaljnjih razpisov namenjena ukrepom na področju trajnostne mobilnosti. Sofinancirani bodo projekti, ki bodo prispevali k razvoju urbane mobilnosti in s tem k izboljšanju kakovosti zraka ter k boljši povezanosti urbanih območij z njihovim zaledjem, zmanjšanju prometnih zastojev, izboljšanju kakovosti življenjskega prostora in povečanju prometne varnosti.

V izdelavo CPS boste vključeni tudi prebivalci Ajdovščine, saj najbolje poznate posebnosti kraja, izzive in vaša pričakovanja na področju prometa. V ta namen bodo v Ajdovščini organizirani številni dogodki, delavnice in javne razprave na katerih si želimo vašega aktivnega sodelovanja. Le tako lahko oblikujemo kvalitetno prometno strategijo, za uresničevanje katere se bomo z veseljem in visokimi pričakovanji zavzemali vsi skupaj.

Prva javna razprava na temo priprave Celostne prometne strategije v Občini Ajdovščina  bo potekala predvidoma v drugi polovici avgusta. Vabilo s programom bo objavljeno na spletni strani www.ajdovscina.si