Javna razgrnitev osnutkov proračunov Občine Ajdovščina za leti 2017 in 2018

datum: 08.11.2016
kategorija: Novice

Ideja neposredne demokracije in neposrednega odločanja ljudi v upravljanju javnih zadev pride do izraza najbolj takrat, ko lahko občani sami načrtujejo porabo sredstev občinskega proračuna.

T.i. participativni proračun je torej sistem razporejanja dela proračunskega denarja tako, da o njegovi porabi odločajo neposredno občanke in občani. V ta namen je bil letos uspešno izpeljan projekt "Moja pobuda", skozi katerega so občanke in občani predlagali projektne predloge. Skladnost projektnih predlogov s cilji in zmožnostmi občine je preučila Komisija za vloge in pobude občanov, nakar so občani z glasovanjem določili, katere predloge bo župan umestil v proračuna občine za leti 2017 in 2018.

Osnutka proračunov za leti 2017 in 2018 sta objavljena na spletni strani občine (zavihek Informacije javnega značaja/proračun) in sta tako v javni obravnavi na osnovi Resolucije o normativni dejavnosti /ReNDej/ (Uradni list RS, št. 95/2009), ki zavezuje tudi samoupravne lokalne skupnosti in s katero je Državni zbor RS določil, da je treba pri pripravi predpisov določiti standarde sodelovanja javnosti, da se dosegajo boljša kakovost, čim večja družbena sprejemljivost in utemeljenost predpisov. S tem besedilom je določeno, da mora biti osnutek proračuna občine v javni razpravi najmanj 15 dni. Župan z javno razpravo osnutka proračuna pridobi od zainteresirane javnosti pripombe, predloge in usmeritve za pripravo proračuna. Način posredovanja predlogov je prav tako objavljen pod omenjenim zavihkom.

Spoštovane občanke, cenjeni občani, sodelujte pri načrtovanju porabe sredstev občinskega proračuna!