CROSSIT SAFER in GREVISLIN – dva nova strateška projekta za Občino Ajdovščina

datum: 27.09.2018
kategorija: Novice

Občina Ajdovščina je uspešno kandidirala na razpisu za strateške projekte programa sodelovanja Interreg V-A Italija - Slovenija, financiranega iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Julija 2018 sta bila, izmed 8 odobrenih projektov za sofinanciranje, potrjena tudi projekta CROSSIT SAFER in GREVISLIN. V obeh Občina Ajdovščina nastopa kot projektni partner.

Projekt CROSSIT SAFER (Čezmejno sodelovanje med Slovenijo in Italijo za varnejšo regijo) bo krepil zmogljivost institucionalnega sodelovanja s spodbujanjem ključnih akterjev civilne zaščite k načrtovanju skupnih rešitev v primeru naravnih nesreč z usklajenimi čezmejnimi ukrepi. V okviru projekta bomo pregledali obstoječe oblike sodelovanja na področju varstva pred nesrečami na čezmejnem območju. Na podlagi tovrstne analize bomo pripravili predloge za izboljšanje sodelovanja in oblikovali skupni čezmejni protokol za ukrepanje v primeru naravnih nesreč, ki bo zajemal celotno čezmejno območje. S pomočjo tehnoloških inovacij bomo razvili sistem nadzora, komunikacije in alarmiranja v primeru naravnih nesreč, ki bo omogočal ukrepanje v realnem času. Razvili bomo čezmejne modele za ocenjevanje potresne varnosti, izdelali inovativno metodo za kartiranje in oceno rizika gozdnih požarov ter modele za hitro vrednotenje škode in jih pilotno testirali na izbranih območjih čezmejne regije. Izdelali bomo 3D kartografski software in skupne smernice za kartografijo naravnih nesreč ter razvili skupni informacijski sistem. Razvili bomo in izvedli skupne programe usposabljanja za različne ciljne skupine tako profesionalnih kot prostovoljnih reševalcev. Izvedli bomo vrsto praktičnih vaj, v katere bo vključeno tudi lokalno prebivalstvo.

 Vodilni partner projekta CROSSIT SAFER je Civilna zaščita Furlanije - Julijske krajine, projektni partnerji pa so poleg Občine Ajdovščina tudi Gasilska zveza Slovenije, Gasilska enota Nova Gorica, Zavod za gasilno in reševalno službo Sežana, Občina Postojna, Civilna zaščita Dežele Veneto, Univerza v Padovi – Oddelek za inženirstvo, gradbeništvo in okolje in Metropolitansko mesto Benetke. Pridruženi partnerji projekta so Ministrstvo za obrambo - Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje, Gasilsko reševalni center Ajdovščina, Prostovoljno gasilsko društvo Postojna, Avtonomna dežela Furlanija - Julijska krajina – Glavna direkcija za kmetijske, gozdarske in ribolovne vire, Ministrstvo za notranje zadeve – Deželna direkcija za gasilsko službo, reševanje in zaščito Furlanije - Julijske krajine, Državna gasilska zveza – Meddregionalna Direkcija Veneto in Trentinsko – Zgornje Poadižje.

 Projekt GREVISLIN (Zelena infrastruktura, ohranjanje in izboljšanje stanja ogroženih vrst in habitatnih tipov ob rekah) bo krepil upravljanje ekosistemov in obnavljanje biotskih raznovrstnosti prek zelenih infrastruktur in ekosistemskih storitev. V okviru projekta se bo pripravil dolgoročni čezmejni razvojni načrt razvoja in varstva zelene infrastrukture. Spremljalo se bo stanje voda in biotske raznovrstnosti habitatov, s poudarkom na območjih povodja Soče in spodnjega dela reke Livenza ter porečja Vipave. Izvedle se bodo pilotne aktivnosti in naložbe vzpostavitve zelenih infrastruktur na območju NATURA 2000, tako se bo krepila ozaveščenost ciljnih skupin o pomenu trajnostnega upravljanja z vodami, varovanimi območji ter gozdnimi in kmetijskimi površinami.

vogrscek Vodilni partner projekta je RRA SEVERNE PRIMORSKE Regijska razvojna agencija d.o.o. Nova Gorica, projektni partnerji pa so poleg Občine Ajdovščina tudi Mestna občina Nova Gorica, Inštitut za vode Republike Slovenije, Agencija Republike Slovenije za okolje, Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije - Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica ter Občina Postojna. Italijanski partnerji projekta so Pristojni organ za upravljanje okrajnega porečja »Autorità di bacino distrettuale«, Uprava za upravljanje vodnih virov,  ARPA FVG, Konzorcij »Consorzio di Bonifica Pianura Isontina«, Občina Štaranzan, Dežela Benečija - Regionalna struktura biotske raznovrstnosti in parkov »Struttura regionale della Biodiversità e dei Parchi« ter Agencija Veneto Agricoltura. Pridružena partnerja sta Ministrstvo za okolje in prostor Republike Slovenije in Občina Izola. 

Projekta sta vredna vsak slabih 3 milijona evrov, za Občino Ajdovščina pa vsak okoli 300.000 evrov. Od tega 85 % sofinancira Evropski sklad za regionalni razvoj, 15 % pa je lastnih sredstev. Projekt GREVISLIN se bo začel izvajati 15. novembra 2018, projekt CROSSIT SAFER pa 1. januarja 2019. Oba bosta trajala tri leta.

 Občina Ajdovščina bo z novima projektoma zelo pripomogla pri izvajanju programa sodelovanja Interreg V-A Italija - Slovenija, saj čezmejno sodelovanje krepi strategijo Evropske unije za pametno, trajnostno in vključujočo rast ter obenem oblikuje njeno ekonomsko, socialno in teritorialno kohezijo.

 Oddelek za gospodarstvo in razvojne zadeve Občine Ajdovščina