Občinski svet na 8. redni seji

datum: 26.09.2019
kategorija: Novice

Občinske svetnice in svetniki bodo na popoldanski seji med drugim razpravljali o izstopu Občine Ajdovščina iz Medobčinske uprava občin Šempeter-Vrtojba, Renče-Vogrsko, Miren-Kostanjevica, Vipava in Ajdovščina in priključitvi k skupni občinski upravi z Mestno občino Nova Gorica in Občino Brda.

Do konca leta država občinam sofinancira naloge v višini 50 % sredstev za plače in druge izdatke ter prispevke delodajalca zaposlenim v skupnih občinskih upravah, z novim letom pa se sofinanciranje države zniža na 30 %. Se pa lahko poveča za 5 % za vsako dodatno nalogo (do največ 55 %), če so v medobčinski upravi združene najmanj tri občine. V obstoječi upravi se za pet občin izvaja zgolj redarska služba in naloge občinske inšpekcije, v novi upravi, torej z mestno Občino Nova Gorica in Občino Brda, pa bi število in vsebino nalog razširili.

V obeh občinah, ki sta zdaj prikrajšani za sofinanciranja države, so pridružitvi Ajdovščine naklonjeni, pa ne le zaradi prispevka države, pač pa tudi zaradi pričakovanega prihranka in večje učinkovitosti drugih nalog. Ne gre spregledati še vpliva na povezovanje občin v regiji.  

Predlog dnevnega reda:

1. Potrditev zapisnika in poročila o izvajanju sklepov 7. redne seje;

2. Informacije in pobude;

3. Pravilnik o subvencioniranju stroškov sterilizacije lastniških mačk in psov – 1. obravnava;

4. Pravilnik o zamenjavah stanovanj Občine Ajdovščina - 1. obravnava;

5. Odlok o spremembah odloka o subvencioniranju socialno varstvene storitve socialnega servisa – 1. obravnava;

6. Sklepi o pridobitvi in odvzemu statusa javno dobro;

7. Sklep o uvrstitvi projektov v Načrt razvojnih programov Občine Ajdovščina za obdobje 2019-2022;

8. Soglasje k statutu javnega zavoda Gasilsko reševalni center Ajdovščina;

9. Ugotovitveni sklep o izstopu iz skupne občinske uprave Medobčinska uprava občin Šempeter-Vrtojba, Renče-Vogrsko, Miren-Kostanjevica, Vipava in Ajdovščina;

10. Sklep o nameri za pristop k skupni občinski upravi v Mestno občino Nova Gorica in Občino Brda;

11. Mandatna vprašanja, volitve in imenovanja:

-              Soglasje k imenovanju direktorja GRC Ajdovščina,

-              Imenovanje članov sveta zavoda Regijske razvojne agencije ROD,

-              Imenovanje članov svetov zavodov OŠ Šturje, OŠ Dobravlje, OŠ Col in OŠ Otlica.