Pametno kmetijstvo v Vipavski dolini – vabilo k sodelovanju

datum: 21.10.2019
kategorija: Novice

Občina Ajdovščina bo v okviru projekta Grevislin vzpostavila sodobno omrežje z merilnimi postajami na izbranih mikro-lokacijah, glede na geografsko lego in pomen. K sodelovanju vabi vinarje in sadjarje iz Vipavske doline. Pristopite lahko k aktivnostim za namestitev orodij in vzpostavitve spletne aplikacije za podporo odločanju. Več informacij lahko dobite na Oddelku za gospodarstvo in razvojne zadeve Občine Ajdovščina, tel. 05 365 91 44. Vabljeni k sodelovanju.

trapOstanki fitofarmacevtskih sredstev, ki se uporabljajo v kmetijstvu, predstavljajo enega od ključnih onesnaževalcev varovanih območij Nature 2000 ter s tem stanja habitatov in varovanih vrst. Da bi zavarovali biotsko raznovrstnost območja Vipavske doline, bo Občina Ajdovščina vzpostavila omrežje z merilnimi postajami.

Omrežje bo avtomatsko in v realnem času spremljalo prisotnost spor, ki povzročajo rastlinske bolezni, ter prisotnost koristnih in škodljivih žuželk. Zbrane podatke bo interpretirala in modelirala aplikacija, ki bo kmetovalcem in prognostičnim službam s področja varstva in zaščite rastlin zagotovila potrebne informacije za odločanje in svetovanje glede uporabe fitofarmacevtskih sredstev ali izvedbe ustreznih agrotehničnih ukrepov.

Občina Ajdovščina je v okviru projekta Grevislin sredi oktobra izvedla delavnico, na kateri se je predstavilo vizijo vzpostavitve omrežja in njegovega delovanja. Govorili smo o tematikah, povezanih s pametnim kmetijstvom. Dr. Marko Devetak, svetovalec specialist – prognostik iz Kmetijsko gozdarskega zavoda Nova Gorica je predstavil osnove integriranega varstva rastlin. Matej Štefančič, direktor podjetja Efos d.o.o. iz Razdrtega, pa nam je podal več informacij o sistemu za spremljanje in zajem podatkov o pojavih rastlinskih bolezni ter razširjenosti koristnih in škodljivih žuželk. Sledil je praktičen prikaz orodij.

Oddelek za okolje in prostor

Projekt GREVISLIN je sofinanciran v okviru Programa Sodelovanja Interreg V-A Italija Slovenija 2014-2020, iz sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj in nacionalnih sredstev.