Vzpostavitev namakalnega sistema v občinah Ajdovščina in Vipava

datum: 15.12.2021
kategorija: Namakanje

Po šestih letih predpriprav z izdelavo primerjalnih variant in študij v občinah Ajdovščina in Vipava vzpostavljamo namakalni sistem. Kako bo potekalo vključevanje kmetov in kakšni so koraki do zgrajenega namakalnega sistema v letu 2028, je bilo predstavljeno na današnji novinarski konferenci. Poleg občin Ajdovščina in Vipava smo lahko spremljali tudi predstavnike Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Kmetijsko gozdarskega zavoda Nova Gorica in Biotehniške fakultete, svoje poglede je predstavil tudi ambasador namakalnega sistema, Borut Koron.

Namakalni sistem bo lastnikom kmetijskih zemljišč na območju zgornje Vipavske doline omogočil oskrbo z vodo za namakanje in oroševanje kot podporo pri preprečevanju zmrzali. Z vse večjimi vremenskimi ekstremi (zmrzali, visoke temperature, vse daljša sušna obdobja) je kmetovanje vedno bolj oteženo (zmanjšan pridelek, uničenje celotnega pridelka). Zato so v zadnjih šestih letih pod vodstvom Občine Ajdovščina v sodelovanju z mnogimi strokovnjaki (hidrologi, urbanisti, pravniki) preverili vse možnosti v dolini za izgradnjo namakalnega sistema. Kot najbolj učinkovita rešitev (prostorsko, finančno, časovno) se je izkazalo namakanje iz zajezitve Vogršček po izvedeni sanaciji.

Zakonodaja določa pogoj za vzpostavitev sistema, to je podpis pogodb s strani lastnikov zemljišč, da bodo sistem uporabljali – v obsegu 67 % površin, potencialnih za namakanje. Namakalni sistem bo pokril območja, kjer bodo podpisane pogodbe z lastniki. Po podpisih pogodb med lastniki in občino bo sledila priprava dokumentacije, pridobivanje dovoljenj in zagotavljanje financiranja izgradnje. Po zavezi o uporabi sistema s strani lastnikov zemljišč bo sledila priprava projektne dokumentacije.

novinarskaV Občini Ajdovščina si prizadevamo, da tudi druge postopke že vzporedno vodijo, saj bodo le tako izpolnili zahtevane roke za pripravo dokumentacije in pridobitev sofinanciranja. Tadej Beočanin, župan Občine Ajdovščina: »Po hitri cesti čez Vipavsko dolino bo to naslednji največji infrastrukturni projekt, ki pa je nujen za ohranjanje in razvoj kmetijstva. Vsi v dolini moramo sodelovati pri zavezi, s katero bomo omogočili kmetom, da nas še naprej oskrbujejo z lokalno – doma pridelano hrano. Imamo smele načrte, ki jih je pripravila občinska uprava in bodo ob podpori obeh občin in podpornih institucij z gotovostjo uspeli. Ob tem imamo na voljo možnost sofinanciranja izgradnje s pomočjo občinskih, državnih in evropskih sredstev. Skrajni čas je, da uresničimo že več kot 30 let pobud o vzpostavitvi namakalnega sistema.« Odprli smo posebno telefonsko številko in elektronsko pošto (05 3659 104, namakanje@ajdovscina.si) za lastnike zemljišč in kmete, ki tako lahko neposredno dobijo odgovore na svoja vprašanja. V začetku naslednjega leta pa bodo zagotovili možnost dostopa do informacij tudi po krajevnih skupnostih.

Tomaž Primožič, Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano: »Vsaka občina, ki je pripravljena prevzeti investitorstvo nad namakalnimi sistemi, je pohvale vredna. Občina Ajdovščina je prevzela investitorstvo, koordinacijo projekta, uporabniki pa bodo podpisali z občino, da bodo ta namakalni sistem uporabljali in krili stroške v zvezi z delovanjem. V Sloveniji imamo okrog 6.000 ha kmetijskih zemljišč opremljenih z namakalnimi sistemi. Izkušnje kažejo, da je namakalni sistem eden izmed ključnih ukrepov prilagajanja na podnebne spremembe.«

Načrtovani namakalni sistem

Inamakalna poljaz črpališča v Vogrščku bo potekal primarni cevovod, ki ga bodo večinoma vodili po ali ob obstoječih poteh. V zgornjo Vipavsko dolino bodo vodo, tako kot v mnogih primerih namakalnih sistemov v Sloveniji in tujini, črpali s pomočjo električne energije. Strošek za lastnika bo sestavljen iz fiksnega dela na hektar in iz variabilnega dela (glede na porabo vode).

V občini Ajdovščina je načrtovanih osem namakalnih polj s potencialno površino za namakanje 1.700 ha in potencialno površino za protislansko zaščito. Stroški izgradnje so za občino Ajdovščina ocenjeni na 23 mio EUR (brez DDV). V občini Vipava je predvideno območje za namakanje v velikosti 754 hektarov. Projektantska ocena investicije za občini Ajdovščina in Vipava skupaj je dobrih 32 mio EUR (brez DDV).

Več kot bo uporabnikov sistema, nižja bo cena za posameznika. Doprinos namakanja pa je pri kmetijski pridelavi tolikšen, da je ni rastline, ki ne bi prenesla ekonomike namakanja. Z vzpostavitvijo namakalnega sistema bodo ohranili kmetijstvo in mu omogočili razvoj. Tudi vrednost kmetijskih zemljišč se bo povečala, saj bodo namakane površine omogočale tudi večjo pridelavo.

vogrščekZakaj Vogršček?

Namakalni sistem iz zajezitve Vogršček je realno izvedljiv v naslednjih šestih letih. Zadrževalnik je že zgrajen, je realno izvedljiv (čas, sredstva, prostorska umestitev) in je finančno najboljša rešitev. Vogršček je bil zgrajen med leti 1985 in 1989, v teku je sanacija.

Poleg Vogrščka so v sodelovanju z za to usposobljenimi strokovnjaki (hidrologi, pravniki, urbanisti) pregledali še naslednje rešitve: voda iz reke Vipave, nove akumulacije (Košivec, Vrnivec, Pasji Rep, …), podzemna voda (vrtine). Več v priloženi grafiki.

Kakšna bo cena za kmeta v občini Ajdovščina?

namakanjeIzgradnjo sistema bodo financirali iz državnih, evropskih in sredstev občine. Cena uporabe bo sestavljenega iz fiksnega dela na hektar na leto (med 35 in 65 EUR / ha) in iz variabilnega dela (okrog 0,12 EUR / m3 vode) glede na dejansko porabo vode – cene so izračune glede na cene na trgu v oktobru 2021. Več kot bo uporabnikov sistema, nižja bo cena za posameznika. Za občino Vipava so informativni izračuni še v izdelavi. Ni mogoče podati enotne cene za vse, saj je ta odvisna od leta, vrste rastline, tal itd. Primer s Ptuja: 200 EUR ha/leto je celoten strošek namakanja za koruzo v izjemno sušnem letu (pri čemer je vsak namakalni sistem drugačen). 

Namakanje je eden ključnih ukrepov, ki pomaga ohraniti in razvijati kmetijstvo in je del strateških usmeritev v naši občini. Vsi koraki gredo v smeri, da laho uvedbo namakanja načrtujemo v letu 2028.