OPPN za cesto na območju Stogovc v javni obravnavi

datum: 12.05.2022
kategorija: Novice

V prostorih Občine Ajdovščina je včeraj potekala javna obravnava o novem osnutku OPPN za sanacijo od plaza poškodovane ceste na območju Stogovc. Načrt je javno razgrnjen na spletni strani in v avli Občine Ajdovščina še do 20. maja.

Septembra 2010 je obilno deževje sprožilo plaz, ki je odnesel tudi kos ceste med Lokavcem in Ajdovščino. Takrat se je nemudoma pristopilo k izgradnji interventne nadomestne ceste. Ministrstvo za infrastrukturo pa je pristopilo k iskanju dolgoročnejše rešitve. Izdelan je že tretji osnutek načrtov – prvi je prejel negativno mnenje nosilca urejanja prostora zaradi neurejenega odvodnjavanja, s predlagano rešitvijo v drugem osnutku pa se niso strinjali krajani. Tako je v teku javna razgrnitev tretjega osnutka, o katerem je tekla beseda na včerajšnji javni obravnavi. Predlog so predstavili izdelovalec OPPN Tomaž Mohorko iz podjetja Projekt d. d., izdelovalec idejnega projekta Miran Lozej iz podjetja Spit d. o. o., izdelovalka okoljskega poročila Barbara Jerman iz podjetja Aquarius, Direkcijo za razvoj investicij sta zastopala Ladi Wohinz in Mojca Novak, Direkcijo za infrastrukturo pa Tomaž Willenpart. Prisotni so bili še podžupan Občine Ajdovščina Ivan Krašna, direktorica uprave Mojca Remškar Planinc, občinska urbanistka Irena Raspor ter drugi zainteresirani udeleženci. S strani udeležencev je bilo podanih več pripomb na idejni projekt umestitve novega odseka ceste, ki so prav vse zabeležene. Do konca javne razgrnitve je še vedno mogoče podati predlog ali pripombo na osnutek Občinskega podrobnega prostorskega načrta za ureditev skupnega pomena za sanacijo s plazom poškodovane državne ceste R3-609/2117 Ajdovščina-Predmeja na območju plazu Stogovce. Nato pa bodo pripravljavci načrtov zavzeli stališča do vseh v času trajanja javne razgrnitve podanih pripomb.