28. redna seja občinskega sveta

datum: 20.05.2013
kategorija: Napovedi sej OS

OBČINA AJDOVŠČINA

Občinski svet  

 

Številka: 011-1/2010

Datum:   20. 05. 2013    

 

ČLANOM OBČINSKEGA SVETA  

Na osnovi 11. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Ajdovščina (Uradni list RS št. 5/00, 41/05, 38/10)   sklicujem    

28. sejo občinskega sveta, ki bo v četrtek, 30. maja 2013, ob 15.30 uri,  v sejni sobi Občine Ajdovščina, Cesta 5. maja 6/a    

 

PREDLOG DNEVNEGA REDA:    

 

Potrditev zapisnika 26.  in 27.  redne seje ter poročila o izvajanju sklepov 27. redne seje;  

1.      Informacije in pobude;

2.      Odlok o uporabi sredstev proračunske rezerve za leto 2013 - 1. obravnava;

3.      Premoženjsko pravne zadeve;

4.      Volitve članov v Razvojni svet Severne Primorske (Goriške razvojne) regije na podlagi  liste kandidatov;

5.      Letno poročilo Komunalno stanovanjske družbe d.o.o. Ajdovščina za leto 2012;

6.      DIIP in IP – Fekalna kanalizacija Velike Žablje;  

7.      DIIP in IP – Vodovod ČN Hubelj – Lokavec (Gorenje, Čohi, Brod, Slokarji);

8.      DIIP – DOLB Ajdovščina;

9.      Soglasje k sistemizaciji delovnih mest razvojnega oddelka vrtca v CIRIUS Vipava in sklep o ceni programa razvojnega oddelka vrtca;  

Gradivo za sejo sveta dobite na spletni strani Občine Ajdovščina: www.ajdovscina.si in ftp.ajdovscina.si  

Gradivo za 4.  in 8. točko, IP k 6. in 7. točki  ter zapisnik 27. redne seje bo posredovano naknadno, predvidoma v četrtek, 23. 05. 2013. Pri 2. točki načrtujemo na isti seji opraviti tudi drugo obravnavo predpisa.

Člane sveta prosim, da se seje zanesljivo udeležijo, morebitno odsotnost pa sporočijo na telefon št. 365 91 11.  

  

 

ŽUPAN   

Marjan POLJŠAK, s. r.  

 

Vabljeni:

-       k. 6. točki – direktor KSD Ajdovščina d.o.o., mag. Egon Stopar;

-       k. 8. točki – predstavnik agencije GOLEA.