29. redna seja občinskega sveta

datum: 17.06.2013
kategorija: Napovedi sej OS

OBČINA AJDOVŠČINA

Občinski svet  

Številka: 011-1/2010

Datum:   17. 06. 2013    

 

ČLANOM OBČINSKEGA SVETA    

 

Na osnovi 11. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Ajdovščina (Uradni list RS št. 5/00, 41/05, 38/10)  

sklicujem  

29. sejo občinskega sveta, ki bo v četrtek, 27. junija 2013, ob 15.30 uri,  v sejni sobi Občine Ajdovščina, Cesta 5. maja 6/a    

 

PREDLOG DNEVNEGA REDA:  

Potrditev zapisnika 28. redne seje ter poročila o izvajanju sklepov 28. redne seje;  

1.      Odlok o rebalansu proračuna Občine Ajdovščina za leto 2013 – 1. obravnava; Odlok o spremembah Odloka o proračunu Občine Ajdovščina za leto 2014 – 1. obravnava;

2.      Odlok o spremembah Odloka o ustanovitvi javnega podjetja Komunalno stanovanjska družba d.o.o. Ajdovščina – 1. obravnava;

3.      Odlok o ustanovitvi javnega podjetja RCERO - 2. obravnava;

4.      Odlok o spremembah Odloka o izvajanju gospodarskih javnih služb -1. obravnava;

5. Odlok o načinu opravljanja izbirne lokalne gospodarske javne službe daljinskega ogrevanja v občini Ajdovščina – 1. obravnava;

 6.      Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno -izobraževalnega zavoda OŠ Danila Lokarja Ajdovščina – 1. obravnava;

7.      Premoženjsko pravne zadeve;

8.      Novelacija IP - Novogradnja osnovne šole Danila Lokarja v Ajdovščini;

9.      Sklep o razveljavitvi sklepa o statusni spremembi Otroškega vrtca Ajdovščina;

10. Sklep o uporabi normativov in soglasje k sistemizaciji Otroškega vrtca Ajdovščina;

11. Sklep o določitvi notranjih igralnih površin v Otroškem vrtcu Ajdovščina;

12. Sklep o izstopu iz soustanoviteljstva javnega vzgojnega-izobraževalnega zavoda »Center za usposabljanje invalidnih otrok Janka Premrla – Vojka Vipava« ;

13. Informacije in pobude.

 

Gradivo za sejo sveta dobite na spletni strani Občine Ajdovščina: www.ajdovscina.si in ftp.ajdovscina.si   Pri 1.,2.,4., 5. in 6. točki načrtujemo na isti seji opraviti tudi drugo obravnavo predpisa. Gradivo za 5. točko posredujemo v obliki osnutka. Končna verzija predpisa bo posredovana naknadno, predvidoma v četrtek, 20. 06. 2013, ker vsebino in rešitve omenjenega predpisa dodatno usklajujemo s predstavniki Ministrstva RS za infrastrukturo in prostor, ki je objavilo razpis za sofinanciranje izgradnje sistemov daljinskega ogrevanja (DOLB).  

 

Člane sveta prosim, da se seje zanesljivo udeležijo, morebitno odsotnost pa sporočijo na telefon št. 365 91 11.  

 

ŽUPAN   

Marjan POLJŠAK, s. r.      

 

Vabljeni:

- K 3. točki predstavnik MONG (ga. Andreja Trojar Lapanja);

- K 5. točki predstavnika agencije GOLEA (g. Rajko Leban)

- K 9. in 10. točki ravnateljica OV Ajdovščina (ga. Alenka Močnik)