30. redna seja Občinskega sveta Občine Ajdovščina

datum: 28.06.2013
kategorija: Napovedi sej OS

30. seja Občinskega sveta Občine Ajdovščina bo potekala v ponedeljek, 8. julija 2013 ob 15.30 uri, v sejni sobi Občine Ajdovščina.

OBČINA AJDOVŠČINA
Občinski svet

Številka: 011-1/2010
Datum: 28. 06. 2013

ČLANOM OBČINSKEGA SVETA

Na osnovi 11. clena Poslovnika Občinskega sveta Občine Ajdovščina (Uradni list RS št. 5/00,
41/05, 38/10) sklicujem 30. sejo občinskega sveta, ki bo v ponedeljek, 8. julija 2013, ob 15.30 uri, v sejni sobi Občine Ajdovšcina, Cesta 5. maja 6/a.

PREDLOG DNEVNEGA REDA:

Potrditev zapisnika 29. redne seje;

1. Odlok o rebalansu proračuna Občine Ajdovšcina za leto 2013 – 1. obravnava;
Odlok o spremembah Odloka o proračunu Občine Ajdovšcina za leto 2014 – 1.obravnava;

2. Odlok o spremembah Odloka o ustanovitvi javnega podjetja Komunalno stanovanjska družba d.o.o. Ajdovščina – 1. obravnava;

3. Odlok o ustanovitvi javnega podjetja RCERO - 2. obravnava;

4. Odlok o spremembah Odloka o izvajanju gospodarskih javnih služb -1. obravnava;

5. Odlok o nacinu opravljanja izbirne lokalne gospodarske javne službe daljinskega ogrevanja v občini Ajdovšcina - 1. obravnava;

6. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno -izobraževalnega zavoda OŠ Danila Lokarja Ajdovšcina – 1. obravnava;

7. Premoženjsko pravne zadeve;

8. Novelacija IP - Novogradnja osnovne šole Danila Lokarja v Ajdovščini;

9. Sklep o razveljavitvi sklepa o statusni spremembi Otroškega vrtca Ajdovščina;

10. Sklep o uporabi normativov in soglasje k sistemizaciji Otroškega vrtca Ajdovščina;

11. Sklep o določitvi notranjih igralnih površin v Otroškem vrtcu Ajdovščina;

12. Sklep o izstopu iz soustanoviteljstva javnega vzgojnega-izobraževalnega zavoda »Center
za usposabljanje invalidnih otrok Janka Premrla – Vojka Vipava« ;

13. Informacije in pobude.

Gradivo za sejo sveta dobite na spletni strani Občine Ajdovšcina: www.ajdovscina.si in ftp.ajdovscina.si

Pri 1.,2.,4. in 5. tocki načrtujemo na isti seji opraviti tudi drugo obravnavo predpisa. Zapisnik 29. redne seje bo posredovan naknadno, predvidoma do 03.07.2013.

Člane sveta prosim, da se seje zanesljivo udeležijo, morebitno odsotnost pa sporočijo na telefon št. 365 91 11.


ŽUPAN
Marjan POLJŠAK, s. r.

Vabljeni:
- K 3. točki predstavnik MONG (ga. Andreja Trojar Lapanja),
- K 5. točki predstavnika agencije GOLEA (g. Rajko Leban),
- K 9. in 10. točki ravnateljica OV Ajdovščina (ga. Alenka Močnik)