34. redna seja občinskega sveta

datum: 06.12.2013
kategorija: Napovedi sej OS

OBČINA AJDOVŠČINA                                              

Občinski svet  

 

Številka: 011-1/2010

Datum:   06. 12. 2013      

 

ČLANOM OBČINSKEGA SVETA    

Na osnovi 11. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Ajdovščina (Uradni list RS št. 5/00, 41/05, 38/10)

 sklicujem  

34. sejo občinskega sveta, ki bo v sredo, 18. decembra 2013, ob 15.30 uri,  v sejni sobi Občine Ajdovščina, Cesta 5. maja 6/a  

 

PREDLOG DNEVNEGA REDA:  

Potrditev zapisnika 33. redne seje, ter poročila o izvajanju sklepov 33. redne seje.  

1.      Informacije in pobude; dodatno gradivo;

2.      Odlok o spremembi proračuna Občina Ajdovščina za leto 2014 – 1. obravnava;

3.      Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Razvojna agencija ROD Ajdovščina – 1. obravnava;

4.      Elaborat o oblikovanju cen izvajanja storitev obveznih gospodarskih javnih služb;

5.      Sklep o soglasju k zadolžitvi Komunalno stanovanjske družbe d.o.o. Ajdovščina;

6.      Letni izvedbeni program kulture za leto 2014;

7.      Letni program športa za leto 2014;

8.      Izvedbeni načrt Strategije za mlade v občini Ajdovščina za leto 2014.  

Gradivo za sejo sveta dobite na spletni strani Občine Ajdovščina: www.ajdovscina.si in ftp.ajdovscina.si .  

Naknadno, predvidoma v sredo, 11. 12. 2013, vam bomo posredovali gradivo k 4., 7. in 8. točki, zapisnik 33. redne seje ter poročilo o izvajanju sklepov 33. redne seje.

Pri 2. točki dnevnega reda, načrtujemo na isti seji opraviti tudi drugo obravnavo odloka. Člane sveta prosim, da se seje zanesljivo udeležijo, morebitno odsotnost pa sporočijo na telefon št. 365 91 11.  

 

ŽUPAN   

Marjan POLJŠAK, s. r.  

Vabljeni:

-       K  4. in 5. točki mag. Egon Stopar, direktor KSD Ajdovščina d.o.o.