39. redna seja občinskega sveta

datum: 19.05.2014
kategorija: Napovedi sej OS

OBČINA AJDOVŠČINA                                              

Občinski svet  

Številka: 011-1/2010

Datum:   19. 05. 2014    

 

ČLANOM OBČINSKEGA SVETA  

Na osnovi 11. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Ajdovščina (Uradni list RS št. 5/00, 41/05, 38/10)

 sklicujem

39. sejo občinskega sveta, ki bo v četrtek, 29. maja 2014, ob 15.30 uri,  v sejni sobi Občine Ajdovščina, Cesta 5. maja 6/a  

PREDLOG DNEVNEGA REDA:  

Potrditev zapisnika 37.  in 38. redne, 4. korespondenčne seje ter poročila o izvajanju sklepov 37., 38. redne in 4. korespondenčne seje;  

1.    Odlok o organizaciji in izvajanju socialno varstvene storitve pomoč družini na domu na območju občine Ajdovščina - 1. obravnava;

2.    Sklep o umiku predloga Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Razvojna agencija ROD Ajdovščina z dne 19.12.2013 iz nadaljnje obravnave;   - Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Razvojna agencija ROD Ajdovščina - 1. obravnava;

3.    Obvezna razlaga petega odstavka 8. člena Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Zdravstveni dom Ajdovščina – 2. obravnava;

4.    Premoženjsko pravne zadeve;

5.    Letno poročilo Komunalno stanovanjske družbe Ajdovščina d.o.o. za leto 2013;

6.    Informacije in pobude.  

Gradivo za sejo sveta dobite na spletni strani Občine Ajdovščina: www.ajdovscina.si in ftp.ajdovscina.si .  

Pri 1. točki načrtujemo na isti seji opraviti tudi 2. obravnavo predpisa.   Člane sveta prosim, da se seje zanesljivo udeležijo, morebitno odsotnost pa sporočijo na telefon št. 365 91 11.  

 

ŽUPAN   

Marjan POLJŠAK, s. r.

 

Vabljeni:

-       k 5. točki – mag. Egon Stopar, direktor KSD Ajdovščina d.o.o.