24. redna seja Občinskega sveta Občine Ajdovščina

datum: 19.06.2017
kategorija: Napovedi sej OS

Župan Tadej Beočanin sklicuje 24. redno sejo Občinskega sveta Občine Ajdovščina, ki bo potekala v četrtek, 29. junija 2017, ob 15.30, v sejni sobi Občine Ajdovščina.

 PREDLOG DNEVNEGA REDA:

1. Potrditev zapisnika in poročila o izvajanju sklepov 23. redne seje;

2. Informacije in pobude;

3. Seznanitev s projektom: Ajdovščina – pilotna občina v projektu Napredne občine Slovenije: lokalnim skupnostim prijazni proračuni;

4. Strategija razvoja občine Ajdovščina do leta 2030;

5. Strategija upravljanja kapitalskih naložb Občine Ajdovščina;

6. Rebalans proračuna Občine Ajdovščina za leto 2017 in Sprememba proračuna Občine Ajdovščina za leto 2018 – 1. obravnava;

7. Program opremljanja stavbnih zemljišč na območju občine Ajdovščina in Odlok o pravilih za odmero komunalnega prispevka na območju občine Ajdovščina – 1. obravnava;

8. Pravilnik o spremembah Pravilnika o dodeljevanju proračunskih sredstev za pospeševanje razvoja gospodarstva v Občini Ajdovščina – 1. obravnava;

9. Odlok o subvencioniranju komunalnega prispevka za stanovanjske objekte zaradi izboljšanja opremljenosti stavbnega zemljišča na območju Občine Ajdovščina – 1. obravnava;

10. Odlok o mreži javne zdravstvene službe na primarni ravni v občini Ajdovščina – 1. obravnava;

11. Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Lekarna Ajdovščina – 1. obravnava;

12. Načrt razvoja predšolske vzgoje za obdobje 2017 do 2023 in Sklep o določitvi notranjih igralnih površin v Otroškem vrtcu Ajdovščina;

13. Sklep o uporabi normativov in soglasje k sistemizaciji Otroškega vrtca Ajdovščina;

14. Sklep o vrnitvi dela koncesije v Zdravstveni dom Ajdovščina;

15. DIIP ureditev starega mestnega jedra – Kastra v Ajdovščini;

16. Ukinitve javnega dobra;

17. Končno poročilo o izvedbi nadzora javnega razpisa za sofinanciranje prireditev v letu 2016;

18. Imenovanja:

- Odstop namestnika člana Občinske volilne komisije in imenovanje novega namestnika člana

- Odstop predstavnika ustanovitelja v svetu zavoda OŠ Otlica in imenovanje novega člana.

Pri točkah 6.-11. je predvidena prva obravnava aktov. V kolikor po opravljeni prvi obravnavi ne bo potrebno opraviti pomembnejših sprememb ali dopolnitev, bo predlagano, da se skladno s prvo alinejo prvega odstavka 90. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Ajdovščina (Uradni list RS št. 30/2015) opravi tudi druga obravnava in s tem skrajšani postopek za sprejem predlaganega akta.

Gradivo za sejo sveta dobite na spletni strani Občine Ajdovščina: www.ajdovscina.si in ftp.ajdovscina.si. Gradivo k 18. točki bo posredovano po obravnavi in oblikovanju predloga sklepov na Komisiji za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, predvidoma v sredo, 21. 6. 2017.

Člane sveta prosim, da se seje zanesljivo udeležijo, morebitno odsotnost pa sporočijo na telefon št. 365 91 11.

ŽUPAN Tadej BEOČANIN, l. r.

Vabljeni:

- K točki 3. Renata Karba – Umanotera

- K točki 12. in 13. Alenka Močnik – ravnateljica OV Ajdovščina

- K točki 18. Tomaž Bizjak – predsednik Nadzornega odbora