29. redna seja Občinskega sveta Občine Ajdovščina

datum: 09.05.2022
kategorija: Napovedi sej OS

Župan Tadej Beočanin sklicuje 29. redno sejo Občinskega sveta Občine Ajdovščina, ki bo potekala v četrtek, 19. maja 2022, ob 15.30, v sejni sobi Občine Ajdovščina.

Predlog dnevnega reda: 

1.      Potrditev zapisnikov ter poročil o izvajanju sklepov 27. in 28. redne redne seje, odgovori na svetniška vprašanja

Dodatno gradivo - odgovor glede opreme iz projekta Holistic 

Dodatno gradivo - odgovor na svetniško vprašanje o plačah vodstvenih kadrov v javnih podjetjih, zavodih in občinski upravi 

Dodatno gradivo - informacija o investicijskem programu za projekt 'Doživetje rimske Kastre'

2.      Informacije in pobude; 

3.      Statut Občine Ajdovščina – I. obravnava; 

Mnenje Statutarno pravne komisije

4.      Poslovnik Občinskega sveta Občine Ajdovščina - I. obravnava; 

Mnenje Statutarno pravne komisije 

5.      Odlok o določitvi volilnih enot za volitve članov občinskega sveta in župana v občini Ajdovščina – 1. obravnava; 

Poročilo Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja 

6.      Odlok o določitvi volilnih enot in števila članov svetov krajevnih skupnosti v občini Ajdovščina –  1. obravnava; 

Dodatno gradivo: 

Poročilo Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja 

Popravek Odloka o določitvi volilnih enot in števila članov svetov krajevnih skupnosti v občini Ajdovščina

7.      Odlok o OPPN za prostorsko ureditev skupnega pomena za sanacijo s plazom poškodovane državne ceste R3-609/2117 Ajdovščina–Predmeja na območju plazu Stogovce – seznanitev;

8.      Letno poročilo Komunalno stanovanjske družbe d.o.o. Ajdovščina za leto 2021;

9.      Cenik komunalnih storitev:

-          oskrbe s pitno vodo,

-          oskrbe s pitno vodo – posebne storitve,

-          odvajanja in čiščenja odpadnih voda,

-          odvajanja in čiščenja odpadnih voda – posebne storitve,

-          zbiranja komunalnih odpadkov;

-          odvoza odpadnih sveč;

Dodatno gradivo: mnenje odbora za gospodarstvo 

10.  Sprejem poslovnega in finančnega načrta Javnega stanovanjskega sklada Občine Ajdovščina;

11.  Mandatna vprašanja, volitve in imenovanja:

- Mnenje - imenovanje ravnatelja/ice Glasbene šole Vinka Vodopivca Ajdovščina.

 

V kolikor pri točkah 3. in 4. ne bo potrebno opraviti pomembnejših sprememb ali dopolnitev po opravljeni prvi obravnavi, bo predlagano, da se skladno s prvim odstavkom 90. člena poslovnika opravi tudi druga obravnava in s tem skrajšani postopek za sprejem predlaganega akta.

Člane sveta prosim, da se seje zanesljivo udeležijo, morebitno odsotnost pa sporočijo na telefon št. 365 91 11.

 

Tadej Beočanin, s. r., župan