6. redna seja Občinskega sveta Občine Ajdovščina

datum: 15.05.2023
kategorija: Napovedi sej OS

Župan Tadej Beočanin sklicuje 6. redno sejo Občinskega sveta Občine Ajdovščina, ki bo potekala v četrtek, 25. maja, ob 15.30, v prostorih Občine Ajdovščina.

 Predlog dnevnega reda: 

1.       Potrditev zapisnika 5. redne seje ter potrditev poročila o izvajanju sklepov 5. redne seje; odgovori na vprašanja svetnikov 

Dodatno gradivo (23. 5.): Odgovori na vprašanja svetnikov 

2.       Vprašanja in pobude

3.       Letna poročila javnih zavodov, katerih ustanovitelj je Občina Ajdovščina, in soglasja k razporeditvi presežkov (pri posameznem zavodu):

- Zdravstveni dom Ajdovščina

- Pilonova galerija Ajdovščina

- Osnovna šola Danila Lokarja Ajdovščina

4.       Odlok o subvencioniranju cepljenj – 1. obravnava;

5.       Odloku o subvencioniranju socialno varstvene storitve socialnega servisa – 1. obravnava

6.       Pravilnik o postopku in kriterijih za vpis otrok v vrtec – 1. obravnava;

7.       Pravilnik o štipendiranju ter nagradah za izjemne dosežke in uspehe dijakov in študentov – 1. obravnava;

8.       Letno poročilo Komunalno stanovanjske družbe d.o.o. za leto 2022;

9.       Ceniki komunalnih storitev:

-          oskrbe s pitno vodo,

-          oskrbe s pitno vodo – posebne storitve,

-          odvajanja in čiščenja odpadnih voda,

-          odvajanja in čiščenja odpadnih voda – posebne storitve,

-          zbiranja komunalnih odpadkov;

-          odvoza odpadnih sveč;

10.   Redna delovna uspešnost direktorjev javnih zavodov – Osnovna šola Danila Lokarja Ajdovščina, Pilonova galerija Ajdovščina;

11.   Sklep o izplačilu delnega povračila stroškov volilne kampanje za lokalne volitve v letu 2022;

12.   Sklep o ukinitvi videonadzorov na javnih površinah;

13.   Sklep o odvzemu statusa javno dobro;

14.   Informacije.

 Dodatno gradivo (23. 5.): 

Investicijski program, Gasilski center 

Investicijski program, Gasilski center, tehnični popravek 

Obvestilo OS-nasprotje interesov-pojasnilo KPK 

Poročilo o delu Sveta ustanoviteljic javnega zavoda Lekarna Ajdovščina 

Poročilo o delu Sveta ustanoviteljic javnega zavoda Zdravstveni dom Ajdovščina 

 

V kolikor pri točkah 4. – 7.  ne bo potrebno opraviti pomembnejših sprememb ali dopolnitev po opravljeni prvi obravnavi, bo predlagano, da se skladno s prvim odstavkom 90. člena poslovnika opravi tudi druga obravnava in s tem skrajšani postopek za sprejem predlaganega akta.

Pri zadnji točki so dostopne naslednje informacije: IP PC Ajdovščina – širitev Gobi, IP Inkubator Ajdovščina ter Informacija občinskemu svetu o razvoju mobilne aplikacije m Ajdovščina ter izdelavi presoje učinka na varstvo osebnih podatkov (DPIA).

Člane sveta prosim, da se seje zanesljivo udeležijo, morebitno odsotnost pa sporočijo na telefon št. 365 91 11.

 

Tadej Beočanin, s. r., župan

 

 

Vabljeni:

- K 3. točki: ravnatelji in direktorji javnih zavodov

- K 8. in 9. točki: Luka Jejčič, direktor KSD d.o.o. Ajdovščina