9. redna seja Občinskega sveta Občine Ajdovščina

datum: 27.10.2023
kategorija: Napovedi sej OS

9. redna seja Občinskega sveta Občine Ajdovščina bo potekala v četrtek, 9. novembra, ob 15.30, v prostorih sejne sobe Občine Ajdovščina.

 Predlog dnevnega reda: 

1.       Potrditev zapisnika 8. redne seje in potrditev poročila o izvajanju sklepov 8. redne seje; odgovori na vprašanja; 

7. 11. 2023, dodatni odgovor

2.       Informacije;

3.       Vprašanja in pobude;

4.       Odlok o subvencioniranju nakupa stanovanjskih enot v občini Ajdovščina – 2. obravnava;

5.       Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Regijska razvojna agencija ROD Ajdovščina – 1. obravnava;

6.       Odlok o načinu opravljanja javne službe upravljanja, vzdrževanja in delovanja namakalnega sistema v občini Ajdovščina – 1. obravnava;

7.       Pravilnik o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v občini Ajdovščina – 1. obravnava;

8.       Odlok o spremembah Odloka o ravnanju s komunalnimi odpadki v Občini Ajdovščina – 1. obravnava;

9.       Pravilnik o določitvi  pogojev in merila za dodelitev subvencije za zamenjavo kritin ali oblog, ki vsebujejo azbestna vlakna – 1. obravnava;

10.   Sklep o sprejemu stališč do pripomb javnosti k dopolnjenemu osnutku Občinskega podrobnega prostorskega načrta za izvedbo protipoplavnih ukrepov na reki Vipavi na območju gospodarske cone Batuje;

11.   Strategija za mlade v občini Ajdovščina 2024-2028;

12.   Mnenje o utemeljenosti pokrivanja območja s signalom radijskega programa Radia Robin;

13.   Poročilo Nadzornega odbora Občine Ajdovščina o izvedenem nadzoru;

14.   Sklepa o pridobitvi in ukinitvi javnega dobra;

15.   Imenovanja:

-          imenovanje nadomestnega člana nadzornega odbora.

16. Sklep o vzpostavitvi prijateljskih odnosov med Občino Darkhan iz Mongolije in Občino Ajdovščina iz Republike Slovenije ter podpisu sporazuma med občinama

 

 

 

Pri točkah 6.- 9.: V kolikor ne bo potrebno opraviti pomembnejših sprememb ali dopolnitev, bo po opravljeni prvi obravnavi predlagano, da se opravi tudi druga obravnava in s tem skrajšani postopek za sprejem predlaganega akta. 

Pri točki 15.: Gradivo bo posredovano kasneje, kot dodatno gradivo, po seji komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja.

Pri točki 2. je dostopna Informacija o novo vzpostavljeni konferenčni sobi – projekt SRC-EDIH.

Člane sveta prosim, da se seje zanesljivo udeležijo, morebitno odsotnost pa sporočijo na telefon št. 365 91 11.

 

Tadej Beočanin, s. r.,  župan 

 

Vabljeni:

- K 8. točki: Luka Jejčič, direktor KSD d.o.o. Ajdovščina

- K 11. točki: Lan Žvanut in Ana Rustja, Mladinski svet Ajdovščina

- K 13. točki: Tomaž Pirjevec, predsednik nadzornega odbora