11. redna seja Občinskega sveta Občine Ajdovščina

datum: 05.02.2024
kategorija: Napovedi sej OS

Župan Tadej Beočanin sklicuje 11. redno sejo Občinskega sveta Občine Ajdovščina, ki bo potekala v četrtek, 15. februarja 2024, ob 15.30, v sejni sobi Občine Ajdovščina.

 Predlog dnevnega reda: 

1.       Potrditev dnevnega reda;

2.       Potrditev zapisnika 10. redne seje in potrditev poročila o izvajanju sklepov 10. redne seje; Odgovori na vprašanja svetnikov

Dodatno gradivo, 12. 2. 2024: Dodatni odgovori na vprašanja svetnikov 

3.       Informacije;

4.       Vprašanja in pobude;

5.       Ocena izvajanja Občinskega programa varnosti Občine Ajdovščina za leto 2023 (gradivo dodano 12. 2. 2024) 

- Poročilo PP Ajdovščina o delu na območju občine Ajdovščina v letu 2023 (gradivo dodano 12. 2. 2024)

- Poročilo Medobčinske uprave Mestne občine Nova Gorica, Občine Ajdovščina in Občine Brda - medobčinske inšpekcije in  medobčinske redarske službe v letu 2023,

- Poročilo občinske uprave Občine Ajdovščina glede izvajanja ukrepov Občinskega programa občine Ajdovščina v letu 2023;

6.       Odlok o določitvi takse za obravnavo zasebnih pobud za spremembo namenske rabe prostora v Občinskem prostorskem načrtu Občine Ajdovščina – 1. obravnava;

Dodatno gradivo, 12. 2. 2024: Mnenje Odbora za okolje in prostor 

7.       Strategija športa v občini Ajdovščina do leta 2030;

Dodatno gradivo, 12. 2. 2024: Mnenje Odbora za družbene zadeve 

8.       Sklep o ceni 24-urne dežurne službe;

Dodatno gradivo, 12. 2. 2024: Mnenje odborov za gospodarske javne službe ter za finance in premoženjske zadeve 

9.       Sklep o soglasju k osnutku pravnega posla ravnanja z nepremičninami v vrednosti nad 500.000 eur - nepremičnine v  k.o. Ajdovščina;

Dodatno gradivo, 12. 2. 2024: Mnenje Odbora za finance in premoženjske zadeve 

10.   Poročili Nadzornega odbora Občine Ajdovščina o izvedenih nadzorih

-          Nadzor poslovanje Nogometnega društva Primorje, kjer se preverja skladnost finančnega poslovanja s proračunom ter pregleda porabo javnih sredstev iz proračuna Občine Ajdovščina,

-          Nadzor poslovanja Zavoda za šport Ajdovščina s poudarkom na tržni dejavnosti in ustvarjanju prihodkov iz tega naslova, v povezavi s kalkulacijo cene teh storitev ter izkoriščenostjo in gospodarnostjo ravnanja z javnim premoženjem;

11.   Pridobitev javnega dobra;

Dodatno gradivo, 12. 2. 2024: Mnenje Odbora za okolje in prostor 

12.   Imenovanja

-          Predstavnika ustanovitelja – lokalne skupnosti v svet zavoda Srednje šole Veno Pilon Ajdovščina.

-          Predstavnikov ustanoviteljice ter predstavnika uporabnikov oziroma zainteresirane javnosti  v svet zavoda Gasilsko reševalnega centra Ajdovščina,

-          Predstavnikov ustanoviteljice v svet zavoda Glasbene šole Vinka Vodopivca Ajdovščina;

13.   Odločitev v zvezi z nasprotjem interesov (gradivo dodano 12. 2. 2024) 

 

Pri točki 3.: Dostopni sta dve informaciji: Akcijski načrt razvoja trajnostnega turizma v občini Ajdovščina 2024-2026 in Letni program dela Nadzornega odbora Občine Ajdovščina za leto 2024.

Pri točki 5.: Del gradiva (Poročilo PP Ajdovščina o delu na območju občine Ajdovščina v letu 2023 ter Ocena izvajanja Občinskega programa varnosti Občine Ajdovščina za leto 2023) bo posredovan kasneje, kot dodatno gradivo.

Pri točki 6.:  V kolikor ne bo potrebno opraviti pomembnejših sprememb ali dopolnitev, bo po opravljeni prvi obravnavi predlagano, da se opravi tudi druga obravnava in s tem skrajšani postopek za sprejem predlaganega akta.

Pri točki 13.: Gradivo bo posredovano kot dodatno gradivo, po prejemu obvestili o obstoju okoliščin nasprotja interesov in izvedeni seji komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja.

Mnenja pristojnih delovnih teles k točkam 6., 7., 8., 9., 11. in 12. vam bodo posredovana po izvedenih sejah.

Člane sveta prosim, da se seje zanesljivo udeležijo, morebitno odsotnost pa sporočijo na telefon št. 365 91 11.

 

Tadej Beočanin, s. r., župan

 

Vabljeni:

- K 5. točki: Marko Terbovšek, komandir PP Ajdovščina, ter Dušan Bremec, inšpektor - vodja medobčinske inšpekcijske  in medobčinske redarske službe,

- K 8. točki: Luka Jejčič, direktor KSD d.o.o. Ajdovščina,

- K 10. točki: Tomaž Pirjevec, predsednik Nadzornega odbora Občine Ajdovščina