12. seja občinskega sveta, ki bo v četrtek, 13. decembra 2007, ob 15.30 uri, v sejni sobi Občine Ajdovščina, Cesta 5. maja 6/a

datum: 03.12.2007
kategorija: Napovedi sej OS

OBČINA AJDOVŠČINA
Občinski svet
Številka: 011-10/2006
Datum: 03. 12. 2007 ČLANOM OBČINSKEGA
SVETA
Na osnovi 16. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Ajdovščina (Uradni list RS št. 5/00, 41/05)
sklicujem

12. sejo občinskega sveta, ki bo v četrtek, 13. decembra 2007, ob 15.30 uri, v sejni sobi Občine Ajdovščina, Cesta 5. maja 6/aPREDLOG DNEVNEGA REDA:Potrditev zapisnika 11. redne seje občinskega sveta ter poročila o izvajanju sklepov;

1. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno izobraževalnega zavoda Glasbena šola Vinka Vodopivca Ajdovščina – hitri postopek;

2. Sklep o usmeritvah občine na področju malega gospodarstva;

3. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o komunalnem prispevku v Občini Ajdovščina - I. obravnava;

4. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča -
- Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča – uradno prečiščeno besedilo;
- Sklep o vrednosti točke za določitev nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za leto

1. Odlok o izvajanju pokopališke in pogrebne dejavnosti ter o urejanju pokopališč v Občini Ajdovščina - I. obravnava;

6. Sklep o povišanju cen pogrebnih storitev in letnih pristojbin;
KSD primerjava cenikov pokopaliskih storitev07

7.Širitev univerzitetnega središča Ajdovščina;
Analiza lokacij

8. Mnenje k imenovanju ravnatelja Osnovne šole Otlica;

9. Sprememba soglasja za povečan obseg sredstev za plače iz naslova delovne uspešnosti - Lekarna Ajdovščina;

10. Soglasje za povečan obseg sredstev za plače iz naslova delovne uspešnosti - Zdravstveni dom Ajdovščina;

11. Premoženjsko pravne zadeve;

12. Informacije in pobude.

Gradivo za sejo sveta dobite na spletni strani Občine Ajdovščina: www.ajdovscina.si. Naknadno vam bomo posredovali še gradivo za 8. točko dnevnega reda ter nekaj premoženjsko pravnih zadev.

Prosim, da se seje zanesljivo udeležite, morebitno odsotnost pa sporočite na telefon št. 3659111.

ŽUPAN
Marjan POLJŠAK, s.r.

VABLJENI:
- k 5. in 6. točki dnevnega reda: g. Luka Jejčič, KSD d.o.o..
- k 9. točki dnevnega reda: ga. Alojzija Furlan, Lekarna Ajdovščina;
- k 10. točki dnevnega reda: ga. Boža Ferfolja, Zdravstveni dom Ajdovščina;