12. redna seja Občinskega sveta Občine Ajdovščina

datum: 14.11.2011
kategorija: Napovedi sej OS

OBČINA AJDOVŠČINA
Občinski svet

Številka: 011-1/2010
Datum: 14. 11. 2011

ČLANOM OBČINSKEGA
SVETA


Na osnovi 11. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Ajdovščina (Uradni list RS št. 5/00, 41/05, 38/10)

sklicujem

12. sejo občinskega sveta, ki bo v četrtek, 24. novembra 2011, ob 15.30 uri, v sejni sobi Občine Ajdovščina, Cesta 5. maja 6/a


PREDLOG DNEVNEGA REDA:


Potrditev zapisnika 11. redne seje ter poročila o izvajanju sklepov 11. redne seje;

1. Odlok o spremembah Odloka o prostorsko ureditvenih pogojih v Občini Ajdovščina – 2. obravnava;

2. Odlok o spremembi in dopolnitvi Odloka o komunalnem prispevku v Občini Ajdovščina – 1. obravnava;

3. Pravilnik o subvencioniranju obrestne mere za najete stanovanjske kredite v Občini Ajdovščina – 1. obravnava;

4. Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju občine Ajdovščina za leto 2012;

5. DIIP Energetsko učinkovita prenova javne razsvetljave v občini Ajdovščina;

6. Novelacija IP Varovanje povodja reke Vipave – kanalizacija Budanje, Dolenje, Ustje in Lokavec;

7. Sklep o cenah vzdrževanja občinskih javnih cest;

8. Sklep o cenah urejanja in čiščenja javnih površin;

9. Sklep o cenah storitev vzdrževanja javne razsvetljave;

10. Dokapitalizacija KSD d.o.o. Ajdovščina s stvarnim in denarnim vložkom;

11. Sklep o določitvi višine najemnine sredstev potrebnih za izvajanje gospodarskih javnih služb za leto 2012;

12. Pobuda za poimenovanje vojaškega letališča Cerklje ob Krki po Josipu Križaju;

13. Informacije in pobude;

Gradivo za sejo sveta dobite na spletni strani Občine Ajdovščina: www.ajdovscina.si in ftp.ajdovscina.si

Naknadno boste prejeli gradivo za 5., 9., in 10. točko in sicer predvidoma v četrtek, 17.11.2011.

Pri 2. točki načrtujemo na isti seji izvesti tudi 2. obravnavo.

Člane sveta prosim, da se seje zanesljivo udeležijo, morebitno odsotnost pa sporočijo na telefon št. 365 91 11.


ŽUPAN
Marjan POLJŠAK, s. r.VABLJENI:
- k 5. točki – Golea Šempeter pri Gorici – g. Boštjan Mljač, ga. Ivana Kacafura
- k 7., 8. in 9. točki – mag. Egon Stopar, direktor KSD