25. redna seja občinskega sveta

datum: 11.03.2013
kategorija: Napovedi sej OS

OBČINA AJDOVŠČINA                                       

       Občinski svet

 

Številka: 011-1/2010

Datum:   11.03.2013

  

ČLANOM OBČINSKEGA SVETA

 

Na osnovi 11. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Ajdovščina (Uradni list RS št. 5/00, 41/05, 38/10)

sklicujem

25. sejo občinskega sveta, ki bo v četrtek, 21.03.2013, ob 15.30 uri,  v sejni sobi Občine Ajdovščina, Cesta 5. maja 6/a

PREDLOG DNEVNEGA REDA:

Potrditev zapisnika 24. redne ter 2. korespondenčne seje ter poročila o izvajanju sklepov 24. redne seje ter 2. korespondenčne seje;       

1.  Zaključni račun proračuna Občine Ajdovščina za leto 2012 – 1. obravnava;   dodatno gradivo

2.    Plan dela Občinskega sveta Občine Ajdovščina v letu 2013;

3. Letna poročila javnih zavodov, katerih ustanovitelj je Občina Ajdovščina in soglasja k razporeditvi presežkov (pri posameznem zavodu):        skupna obrazložitev

a.        Ljudska univerza Ajdovščina;

b.        Zavod za šport Ajdovščina;

c.        Pilonova galerija Ajdovščina;

d.        Lavričeva knjižnica Ajdovščina;

e.        Zdravstveni dom Ajdovščina;

f.         Lekarna Ajdovščina;

g.        Razvojna agencija ROD;

h.        Gasilsko reševalni center Ajdovščina;

 

4.    Novelacija IP - Osnovna šola Danilo Lokar;

5.    DIIP in IP – Varovanje povodja reke Vipave II. faza  – kanalizacija Budanje;

6.    DIIP – Investicijsko vzdrževanje lokalnih cest v Občini Ajdovščina v letu 2013;

7.    Sklep o določitvi subvencij (izvajalcu javne službe pomoči na domu Centru za socialno delo Ajdovščina) ter sklep o določitvi subvencij (izvajalcu javne službe pomoči na domu Zavodu Pristan);

8.    Sklep o dispoziciji pozidave Budanje – Mihceva dolinca;

9.    Sklep o dispoziciji urejanja vrtičkov na območju mesta Ajdovščina – Kresnice;

10.  Širitev pozidave izven stavbnih zemljišč:

a.            Kobal Ivan – Budanje

b.            Petrič Zmagoslav – Planina

c.            Kodele Jožef – Budanje

d.            Trošt Iztok – Plače;

e.            Krapež Helena - Predmeja.

 11.  Imenovanja:

a.        Imenovanje direktorja/ce Pilonove galerije Ajdovščina;

b.        Mnenje k imenovanju ravnatelja/ce Osnovne šole Col;

c.        Mnenje k imenovanju ravnatelja/ce Osnovne šole Šturje;

d.        Mnenje k imenovanju direktorja/ce Ljudske univerze Ajdovščina;

e.        Imenovanje predstavnika Občine Ajdovščina v Svet zavoda Doma starejših občanov Ajdovščina.

12.  Premoženjsko pravne zadeve;

           - dodatno gradivo;

13.  Informacije in pobude.

Gradivo za sejo sveta dobite na spletni strani Občine Ajdovščina: www.ajdovscina.si in ftp.ajdovscina.si .

Pri 1. točki načrtujemo na isti seji opraviti tudi drugo obravnavo predpisa. Gradivo k 5., 6. in 11. točki bo posredovano naknadno, za 5. in 6. točko predvidoma v četrtek, 14.03.2013, za 11. točko pa po obravnavi na Komisiji za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, predvidoma v torek 19.03.2013.

Člane sveta prosim, da se seje zanesljivo udeležijo, morebitno odsotnost pa sporočijo na telefon št. 365 91 11.

 

ŽUPAN

Marjan POLJŠAK, l.r.

 

Vabljeni:

-       k 3. točki – Direktorji javnih zavodov;

-       k. 7. točki – direktor Zavoda Pristan ter direktorica Centra za socialno delo Ajdovščina.