14. redna seja Občinskega sveta Občine Ajdovščina

datum: 22.06.2020
kategorija: Napovedi sej OS

14. redna seja Občinskega sveta Občine Ajdovščina bo potekala 2. julija 2020, s pričetkom ob 15.30. Prvotno je bilo napovedano, da bo seja potekala v prostorih Občine Ajdovščina, vendar se zaradi ukrepov za preprečevanje širjenja koronavirusa seli v Dvorano prve slovenske vlade, kjer je mogoče zagotavljati varno distanco vsem udeležencem seje.

Predlog dnevnega reda: 

1. Potrditev zapisnika in poročila o izvajanju sklepov 13. redne seje ter potrditev zapisnika in poročila o izvajanju sklepov 3. korespondenčne seje; odgovori na vprašanja svetnikov; 

2. Informacije in pobude;

3. Mandatna vprašanja, volitve in imenovanja:

- Mnenje k imenovanju ravnatelja Srednje šole Veno Pilon Ajdovščina;

- Mnenje k imenovanju ravnatelja OŠ Otlica;

- Mnenje k imenovanju ravnatelja OŠ Col;

4. Rebalans proračuna Občine Ajdovščina za leto 2020 – 1. obravnava;

5. Odlok o spremembi Odloka o subvencioniranju komunalnega prispevka za stanovanjske objekte zaradi izboljšanja opremljenosti stavbnega zemljišča na območju občine Ajdovščina – 1. obravnava;

6. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za večstanovanjsko sosesko Lipa v Ajdovščini Lipa – seznanitev;

7. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje zaselka Strane na Planini – seznanitev;

8. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za gradnjo vrtca Police v Ajdovščini – seznanitev;

9. Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o dispoziciji pozidave za stanovanjsko gradnjo v Dobravljah - 1. faza;

10 Sklep o uporabi normativov in soglasje k sistemizaciji Otroškega vrtca Ajdovščina;

11. Sklepi o odvzemu oz. pridobitvi statusa javno dobro.

Gradivo za sejo je dostopno na ftp in na spletni strani Občine Ajdovščina www.ajdovscina.si.  

Gradivo za 3. točko vam bomo posredovali po zasedanju mandatne komisije. Naknadno boste prejeli tudi manjkajoči del gradiva, to so: zapisnik in poročilo o izvajanju sklepov 3. korespondenčne seje (1. točka) ter elaborat ekonomike za OPPN Lipa (6. točka).

Rebalans proračuna pri točki 4. se na podlagi 99. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Ajdovščina (Uradni list RS, št. 30/15) sprejme po hitrem postopku. V kolikor pri točki 5. po opravljeni prvi obravnavi ne bo potrebno opraviti pomembnejših sprememb ali dopolnitev, bo predlagano, da se skladno s prvo alinejo prvega odstavka 90. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Ajdovščina (Uradni list RS, št. 30/15) opravi tudi druga obravnava in s tem skrajšani postopek za sprejem predlaganega akta.

Na ftp so za točko  6., 7. in 8. dostopne širše informacije, ki niso sestavni del gradiva. Dostopen je tudi odgovor, ki vsebuje osebne podatke.

Člane sveta prosim, da se seje zanesljivo udeležijo, morebitno odsotnost pa sporočijo na telefon št. 365 91 11.

 

Tadej Beočanin, s. r.,

župan

 

Vabljeni:

-          K točki 6. OS Arhitektura, Katarina Šauperl s. p., Framska ulica 3, 2000 Maribor, Čopič arhitekt d.o.o., Andrej Čopič, Lokarjev drevored 1, 5270 Ajdovščina

-          K točki 7. KREADOM d.o.o., Adrijan Cingerle, Kidričeva ulica 20, 5000 Nova Gorica

-          K točki 8. IB STUDIO d.o.o., Manuela Varljen, Kampel 114, 6000 Kampel

-          K točki 10. Alenka Močnik, ravnateljica Otroškega vrtca Ajdovščina