24. redna seja Občinskega sveta Občine Ajdovščina

datum: 29.10.2021
kategorija: Napovedi sej OS

Župan Tadej Beočanin sklicuje 24. redno sejo Občinskega sveta Občine Ajdovščina, ki bo potekala v četrtek, 11. novembra 2021, v dvorani v Budanjah.

 Predlagan dnevni red: 

1. Potrditev zapisnika ter poročil o izvajanju sklepov 23. redne seje; odgovori na vprašanja svetnikov

Dodatno gradivo: Dodatni odgovori na vprašanja svetnikov

2. Informacije in pobude;

3. Odlok o ustanovitvi Javnega stanovanjskega sklada Občine Ajdovščina – I. obravnava;

Dodatno gradivo: Mnenje odbora za finance;  

4. Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Ljudska univerza Ajdovščina – I. obravnava;

Dodatno gradivo: Mnenje odbora za družbene dejavnosti

5. Lokalni program kulture v občini Ajdovščina za obdobje 2022-2025;

Dodatno gradivo: Mnenje odbora za družbene dejavnosti;

6. Sklep o določitvi javne infrastrukture na področju kulture;

Dodatno gradivo: Mnenje odbora za družbene dejavnosti

7. Sklep o dispoziciji pozidave: Ajdovščina - Slejkoti II;

Dodatno gradivo: Mnenje odbora za prostor

8. Sklep o ustanovitvi stavbne pravice kot posebne pravice uporabe javnega dobra;

Dodatno gradivo: Mnenji odborov za prostor in za finance

9. Mandatna vprašanja, volitve in imenovanja:

- soglasje k imenovanju direktorja Lavričeve knjižnice Ajdovščina; 

V kolikor pri 3. in 4. točki ne bo potrebno opraviti pomembnejših sprememb ali dopolnitev po opravljeni prvi obravnavi, bo predlagano, da se skladno s prvim odstavkom 90. člena Poslovnika opravi tudi druga obravnava in s tem skrajšani postopek za sprejem predlaganega akta.

Mnenja pristojnih delovnih teles bodo posredovana kot dopolnitev gradiva, predvidoma v četrtek 4. 11. 2021. 

Člane sveta prosim, da se seje zanesljivo udeležijo, morebitno odsotnost pa sporočijo na telefon št. 365 91 11.

Člani sveta morajo za prisotnost na seji izpolnjevati pogoje PCT, kar se bo preverjalo pred vhodom v dvorano.

 

Tadej Beočanin, župan