Sprejeti sklepi 25. redne seje Občinskega sveta Občine Ajdovščina

datum: 06.10.2017
kategorija: Zapisniki in sklepi sej OS

25. redna seja Občinskega sveta Občine Ajdovščina je potekala v četrtek, 28. septembra 2017, ob 15.30, v sejni sobi Občine Ajdovščina.

 Dnevni red: 

1.      Potrditev zapisnika in poročila o izvajanju sklepov 24. redne seje in 6. korespondenčne  seje;

2.      Informacije in pobude;

3.      Sklep o cenah programov Otroškega vrtca Ajdovščina;

4.    Sklep o prenehanju občinskega interesa za lastništvo delnic družbe Mlinotest d. d. Ajdovščina - točka je bila umanknjena; 

5.    Sklep o sprejemu dopolnitve Programa prodaje kapitalskih naložb Občine Ajdovščina za leto 2017 - točka je bila umaknjena;

6.    Sprememba proračuna Občine Ajdovščina za leto 2018;

7.    Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Lekarna Ajdovščina;

8.    Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu Ribnik SB II (OPPN Ribnik SB II);

9.    Odlok o ureditvi cestnega prometa v naselju Vipavski Križ – 1. obravnava;

10.  Odlok o pokopališkem redu v občini Ajdovščina  – 1. obravnava - točka je bila umaknjena; 

11.  Odlok o spremembi in dopolnitvi odloka o ustanovitvi javnega zavoda Zavod za šport Ajdovščina;

12.  Odlok o ureditvi javne službe zagotavljanja zavetišča za zapuščene živali na območju občine Ajdovščina ;

13.  Odlok o prodaji izven prodajaln ter o gospodarjenju z javnimi tržnicami in sejmišči v občini Ajdovščina – 1. obravnava - točka je bila umaknjena; 

14.  Sklep o spremembi Sklepa o dispoziciji pozidave za območje poslovne cone Ajdovščina - V Talih (AVK1-1) - točka je bila umaknjena; 

15.  Sklep o dispoziciji pozidave Velike Žablje – Nad gradom;

16.  Sklep o določitvi območja izvajanja ukrepa št. 8 »spodbujanje novih neposrednih investicij«, opredeljen v pravilniku o dodeljevanju proračunskih sredstev za pospeševanje razvoja gospodarstva v občini Ajdovščina (Uradni list RS št. 34/2015, 93/2015 in 38/2017);

17.  Imenovanja;

-       predstavnikov ustanovitelja v svet zavoda Otroškega vrtca Ajdovščina

-       predstavnikov ustanovitelja v svet zavoda Pilonove galerije Ajdovščina

-       predstavnikov ustanovitelja v svet zavoda Zdravstvenega doma Ajdovščina

18.  Sklepi o ukinitvi in vzpostavitvi javnega dobra.

Dodatna točka: 

Sklep o spremembi terminskega plana sej občinskega sveta za leto 2017 .