Zapisniki in sklepi 3. redne seje Občinskega sveta Občine Ajdovščina

datum: 10.03.2023
kategorija: Zapisniki in sklepi sej OS

3. redna seja Občinskega sveta Občine Ajdovščina je potekala 26. januarja 2023, v prostorih Občine Ajdovščina.

 Dnevni red: 

1.       Potrditev zapisnika konstitutivne in 2. redne seje ter potrditev poročila o izvajanju sklepov 2. redne seje;

2.       Informacije in pobude;

3.       Rebalans proračuna Občine Ajdovščina za leto 2023;

4.       Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Zdravstveni dom Ajdovščina – 1. obravnava;

5.       Cene in subvencije storitve pomoč družini na domu:

Sklep št. 1: Sklep o cenah storitve pomoč družini na domu

Sklep št. 2: Sklep o soglasju k cenam storitve pomoči družini na domu in določitvi subvencij Zavodu za socialno oskrbo Pristan

Sklep št. 3: Sklep o soglasju k cenam storitve pomoči družini na domu in določitvi subvencij Domu starejših občanov Ajdovščina;

6.       Letni program izobraževanja odraslih v občini Ajdovščina za leto 2023;

7.       Letni program športa v občini Ajdovščina za leto 2023;

8.       Sklep o seznanitvi z dopolnjenim osnutkom Občinskega podrobnega prostorskega načrta za prostorsko ureditev skupnega pomena za sanacijo s plazom poškodovane državne ceste R3-609/2117 Ajdovščina–Predmeja na območju plazu Stogovce;

9.     Sklep o zagotavljanju javnosti sej v mandatnem obdobju 2022–2026;

10.   Sklepa o odvzemu in pridobitvi statusa javno dobro;

11.   Letno poročilo Nadzornega odbora Občine Ajdovščina za leto 2022;

12.   Imenovanja:

-          Imenovanje članov Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu v občini Ajdovščina;

-          Imenovanje članov skupščine Tehnološkega parka in inkubatorja Ajdovščina d. o. o.;

-          Imenovanje pooblaščencev za zastopanje Občine Ajdovščina v skupščinah družb:

-          Vodovodi in kanalizacija Nova Gorica d. d.;

-          Primorska hranilnica Vipava d. d.;

-          Komunalno stanovanjska družba d. o. o.;

-          Imenovanje predstavnikov ustanoviteljice Občine Ajdovščina v svet Javnega zavoda za turizem Nova Gorica in Vipavska dolina;

-          Imenovanje predstavnika Občine Ajdovščina v Svet lokalnih skupnosti Centra za socialno delo Severna Primorska;

-          Seznanitev z odstopom in imenovanje novega člana predstavnika ustanoviteljice Občine Ajdovščina v svet zavoda Lekarne Ajdovščina