Sprejeti sklepi 10. redne seje Občinskega sveta Občine Ajdovščina

datum: 11.01.2024
kategorija: Zapisniki in sklepi sej OS

10. redna seja Občinskega sveta Občine Ajdovščina je potekala 14. decembra 2023 v prostorih Občine Ajdovščina.

Dnevni red: 

1.       Potrditev dnevnega reda;

2.       Potrditev zapisnika 9. redne seje in potrditev poročila o izvajanju sklepov 9. redne seje;

3.       Informacije;

4.       Vprašanja in pobude;

5.       Odlok o spremembah Odloka o pokopališkem redu v Občini Ajdovščina;

6.       Ceniki komunalnih storitev:

-          oskrbe s pitno vodo,

-          oskrbe s pitno vodo – posebne storitve,

-          odvajanja in čiščenja odpadnih voda,

-          odvajanja in čiščenja odpadnih voda – posebne storitve,

-          povezanih z greznicami in malimi komunalnimi čistilnimi napravami,

-          zbiranja komunalnih odpadkov,

-          odvoza odpadnih sveč,

-          javne razsvetljave,

-          javne snage ter vzdrževanja občinskih cest, parkirišč, parkov in zelenic.

7.       Prenos lastninske pravice ter upravljanja in vzdrževanja državnega namakalnega sistema Namakalni razvod Vogršček;

8.       Letni program izobraževanja odraslih v občini Ajdovščina za leto 2024;

9.       Okvirni letni program dela Občinskega sveta Občine Ajdovščina za leto 2024;

10.   Imenovanja:

- imenovanje direktorice Javnega stanovanjskega sklada Občine Ajdovščina;

11.    Odločitev v zvezi z nasprotjem interesov.