Sprejeti sklepi 12. redne seje Občinskega sveta Občine Ajdovščina

datum: 28.03.2024
kategorija: Zapisniki in sklepi sej OS

12. redna seja Občinskega sveta Občine Ajdovščina je potekala 7. marca 2024 v prostorih Občine Ajdovščina.

1.      Potrditev dnevnega reda;

2.       Potrditev zapisnika 11. redne seje in potrditev poročila o izvajanju sklepov 11. redne seje;

3.       Informacije;

4.       Vprašanja in pobude;

5.       Rebalans proračuna Občine Ajdovščina za leto 2024;

6.       Odlok o načinu izvajanja pristojnosti in financiranju krajevnih skupnosti v občini Ajdovščina;

7.       Pravilnik o plačah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev, članov drugih občinskih organov ter njihovih delovnih teles v Občini Ajdovščina ;

8.       Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o priznanjih Občine Ajdovščina;

9.       Letni program športa v občini Ajdovščina za leto 2024;

10.   Letna poročila javnih zavodov, katerih ustanovitelj je Občina Ajdovščina, in soglasja k razporeditvi presežkov (pri posameznem zavodu):

- Zavod za šport Ajdovščina,

- Lavričeva knjižnica Ajdovščina,

- GRC Ajdovščina,

- Zavod za turizem Nova Gorica in Vipavska dolina,

- Lekarna Ajdovščina,

- Razvojna agencija ROD Ajdovščina;

11.   Sklep o soglasju k zadolžitvi Javnega stanovanjskega sklada Občine Ajdovščina;

12.   Sklep o soglasju k zadolžitvi Regijske razvojne agencije ROD;

13.   Sklep o soglasju k zadolžitvi Javnega zavoda za turizem Nova Gorica in Vipavska dolina;

14.   Sklep o seznanitvi z letnim poročilom o izvedenih ukrepih iz akcijskega načrta lokalnega energetskega koncepta in njihovih učinkih za leto 2023;

15.   Sklep o javnem interesu za brezplačni prevzem, pridobitev nepremičnin v razvojne namene (nepremičnine na širšem območju letališča, za namene Zdravstvenega centra);

16.   Sklep o javnem interesu za brezplačni prevzem, pridobitev nepremičnin v razvojne namene (nepremičnine v  upravljanju in trenutni rabi Doma starejših občanov Ajdovščina);

17.   Cene in subvencije k storitvi pomoči družini na domu;

18.   Soglasja k redni delovni uspešnosti direktorjev javnih zavodov;

19.   Sklep o odvzemu javnega dobra.