38. redna seja občinskega sveta

datum: 04.04.2014
kategorija: Napovedi sej OS

OBČINA AJDOVŠČINA

Občinski svet  

 

Številka: 011-1/2010

Datum:   04.04.2014      

 

ČLANOM OBČINSKEGA SVETA    

Na osnovi 11. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Ajdovščina (Uradni list RS št. 5/00, 41/05, 38/10)

sklicujem  

38. sejo občinskega sveta, ki bo v sredo, 16. aprila 2014, ob 15.30 uri,  v sejni sobi Občine Ajdovščina, Cesta 5. maja 6/a  

PREDLOG DNEVNEGA REDA:  

Potrditev zapisnika 36. redne seje ter poročila o izvajanju sklepov 36. redne seje;  

1.      Informacije in pobude;   dodatno gradivo; 

2.      Letno poročilo Policijske postaje Ajdovščina;

3.      Poslovnik Občinskega sveta Občine Ajdovščina - 1. obravnava;

4.      Novelacija IP - Celovita okoljska ureditev Vipavskega Križa;

5.      DIIP - Prenova osnovne šole Skrilje in dozidava prostorov za potrebe KS Skrilje;

6.      Dispozicija pozidave območja nad Bizjaki v Ajdovščini;

7.      Dispozicija ureditve vrtov pod Fructalom v Ajdovščini;

8.      Premoženjsko pravne zadeve;

9.      Priznanja Občine Ajdovščina za leto 2014;

10. Imenovanja:       

– Mnenje k imenovanju ravnatelja/ice SŠ Veno Pilon.  

 

Gradivo za sejo sveta dobite na spletni strani Občine Ajdovščina: www.ajdovscina.si in ftp.ajdovscina.si .  

Naknadno, predvidoma v sredo, 09.04.2014, bomo posredovali zapisnik 36. redne seje ter gradivo k 2., 4., 5., 6. 7., 8., 9. in 10. točki dnevnega reda. Poročilo o izvajanju sklepov 37. redne seje ter zapisnik 37. redne seje vam bo v potrditev poslan na eni od naslednjih rednih sej občinskega sveta.  

Člane sveta prosim, da se seje zanesljivo udeležijo, morebitno odsotnost pa sporočijo na telefon št. 365 91 11.    

 

ŽUPAN    Marjan POLJŠAK, s. r.    

 

Vabljeni:

-       k 2. točki – predstavnik Policijske postaje Ajdovščina;

-       k 5. točki – ČOPIČ arhitekt d.o.o., odgovorni projektant Andrej Čopič.