28. redna seja Občinskega sveta Občine Ajdovščina

datum: 01.04.2022
kategorija: Napovedi sej OS

Župan Tadej Beočanin sklicuje 28. redno sejo Občinskega sveta Občine Ajdovščina, ki bo potekala v torek, 12. aprila 2022, ob 15.30, v dvorani krajevne skupnosti v Dobravljah.

1.      Potrditev zapisnika ter poročila o izvajanju sklepov 27. redne seje;

Odgovori na vprašanja svetnikov; 

2.      Informacije in pobude:

Dodatno gradivo (7. 4. 2022) - Sklep o potrditvi investicijskega dokumenta - Pilonova galerija - 5-zvezdična zakladnica umetnosti; 

3.      Zaključni račun proračuna Občine Ajdovščina za leto 2021;

Dodatno gradivo (7. 4. 2022) - Mnenje odborov in komisije

4.      Odlok o ustanovitvi Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu v Občini Ajdovščina - I. obravnava;

Dodatno gradivo (7. 4. 2022) - Mnenje odbora za urejanje prostora in varstvo okolja

5.      Sklep o cenah programov Otroškega vrtca Ajdovščina;

Dodatno gradivo (7. 4. 2022) - Mnenje odbora za družbene zadeve

6.      Redna delovna uspešnost direktorjev javnih zavodov – Osnova šola Col, Osnovna šola Danila Lokarja Ajdovščina, Gasilsko reševalni center Ajdovščina, Lavričeva knjižnica Ajdovščina;

Dodatno gradivo (7. 4. 2022) - Mnenje odbora za družbene zadeve

7.      Sklep o odvzemu statusa javno dobro;

Dodatno gradivo (7. 4. 2022) - Mnenje odbora za urejanje prostora in varstvo okolja

8.      Sklep o podelitvi priznanj Občine Ajdovščina za leto 2022.

 

V kolikor pri točki 4. Odlok o ustanovitvi Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu v Občini Ajdovščina ne bo potrebno opraviti pomembnejših sprememb ali dopolnitev po opravljeni prvi obravnavi, bo predlagano, da se skladno s prvim odstavkom 90. člena poslovnika opravi tudi druga obravnava in s tem skrajšani postopek za sprejem predlaganega akta.

Gradivo pri točki 8., mnenja delovnih teles, zapisnik ter  odgovore na svetniška vprašanja boste prejeli kot dodatno gradivo, predvidoma 7. 4. 2022.

Člane sveta prosim, da se seje zanesljivo udeležijo, morebitno odsotnost pa sporočijo na telefon št. 365 91 11.

 

Tadej Beočanin, s. r., župan

 

Vabiti:

-          K točki 5, ravnateljica Otroškega vrtca Ajdovščina