3. redna seja Občinskega sveta Občine Ajdovščina

datum: 16.01.2023
kategorija: Napovedi sej OS

Župan Tadej Beočanin sklicuje 3. redno sejo Občinskega sveta Občine Ajdovščina, ki bo potekala v četrtek, 26. januarja, ob 15.30, v sejni sobi Občine Ajdovščina.

Predlog dnevnega reda: 

1.       Potrditev zapisnika konstitutivne in 2. redne seje ter potrditev poročila o izvajanju sklepov 2. redne seje;

2.       Informacije in pobude; odgovori na vprašanja svetnikov

3.       Rebalans proračuna Občine Ajdovščina za leto 2023 – 1. obravnava;

4.       Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Zdravstveni dom Ajdovščina – 1. obravnava;

5.       Cene in subvencije storitve pomoč družini na domu:

Sklep št. 1: Sklep o cenah storitve pomoč družini na domu

Sklep št. 2: Sklep o soglasju k cenam storitve pomoči družini na domu in določitvi subvencij Zavodu za socialno oskrbo Pristan

Sklep št. 3: Sklep o soglasju k cenam storitve pomoči družini na domu in določitvi subvencij Domu starejših občanov Ajdovščina;

6.       Letni program izobraževanja odraslih v občini Ajdovščina za leto 2023;

7.       Letni program športa v občini Ajdovščina za leto 2023;

8.       Sklep o seznanitvi z dopolnjenim osnutkom Občinskega podrobnega prostorskega načrta za prostorsko ureditev skupnega pomena za sanacijo s plazom poškodovane državne ceste R3-609/2117 Ajdovščina–Predmeja na območju plazu Stogovce;

9.      Sklep o zagotavljanju javnosti sej v mandatnem obdobju 2022–2026;

10.   Sklepa o odvzemu in pridobitvi statusa javno dobro;

11.   Letno poročilo Nadzornega odbora Občine Ajdovščina za leto 2022;

12.   Imenovanja:

-          Imenovanje članov Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu v občini Ajdovščina;

-          Imenovanje članov skupščine Tehnološkega parka in inkubatorja Ajdovščina d. o. o.;

-          Imenovanje pooblaščencev za zastopanje Občine Ajdovščina v skupščinah družb:

  • Vodovodi in kanalizacija Nova Gorica d. d.;
  • Primorska hranilnica Vipava d. d.;
  • Komunalno stanovanjska družba d. o. o.;

-          Imenovanje predstavnikov ustanoviteljice Občine Ajdovščina v svet Javnega zavoda za turizem Nova Gorica in Vipavska dolina;

-          Imenovanje predstavnika Občine Ajdovščina v Svet lokalnih skupnosti Centra za socialno delo Severna Primorska;

-          Seznanitev z odstopom in imenovanje novega člana predstavnika ustanoviteljice Občine Ajdovščina v svet zavoda Lekarne Ajdovščina.

 

Rebalans proračuna pri točki 3. se skladno s poslovnikom sprejema po hitrem postopku.

Gradivo pri točkah 9. in 12. bo posredovano naknadno, kot dopolnitev gradiva, predvidoma 20.1.2023.

Pri točki 2. sta poleg odgovorov na svetniška vprašanja dostopni tudi dve informaciji: Seznanitev z državnimi in občinskimi prostorskimi akti v pripravi ter Parlameter.

Člane sveta prosim, da se seje zanesljivo udeležijo, morebitno odsotnost pa sporočijo na telefon št. 365 91 11.

 

Tadej Beočanin, župan

  

Vabljeni:

-          K 5. točki: direktorica Doma starejših občanov Ajdovščina Tanja Stibilj Slemič in direktor Zavoda za socialno oskrbo Pristan Martin Kopatin

-          K 6. točki: direktorica Ljudske univerze Ajdovščina Eva Mermolja

-          K 11. točki: Zvonko Mikuš, predsednik Nadzornega odbora v mandatu 2018 - 2022