7. redna seja Občinskega sveta Občine Ajdovščina

datum: 19.06.2023
kategorija: Napovedi sej OS

7. redna seja Občinskega sveta Občine Ajdovščina bo potekala v četrtek, 29. junija 2023, ob 15.30, v sejni sobi Občine Ajdovščina.

Predlog dnevnega reda: 

1. Potrditev zapisnika 6. redne seje ter potrditev poročila o izvajanju sklepov 6. redne seje; Odgovori na vprašanja svetnikov;  

Dodatno gradivo - dodatna odgovora na vprašanja svetnikov

2. Vprašanja in pobude;

3. Pravilnik o štipendiranju ter nagradah za izjemne dosežke in uspehe dijakov in študentov – 2. obravnava;

4. Sklep o sprejemu letnega poročila ter sklep o uporabi presežka prihodkov nad odhodki Javnega stanovanjskega sklada Občine Ajdovščina;

5. Rebalans proračuna Občine Ajdovščina za leto 2023 in Sprememba proračuna Občine Ajdovščina za leto 2024 – 1. obravnavi;

Dodatno gradivo: Popravek predloga proračuna za leto 2023

6. Dopolnjen osnutek Občinskega podrobnega prostorskega načrta za izvedbo protipoplavnih ukrepov na reki Vipavi na območju gospodarske cone Batuje – seznanitev;

7. Sklep o določitvi območja rezerviranih parkirnih površin – območje ob Občini Ajdovščina;

8. Sklep o uporabi normativov in soglasje k sistemizaciji Otroškega vrtca Ajdovščina 2023/24;

9. Sklep o odvzemu statusa javno dobro;

10. Imenovanja:

- Imenovanje Občinske volilne komisije Občine Ajdovščina,

- Imenovanje predstavnikov ustanoviteljice v svet zavoda Osnovne šole Col,

- Imenovanje predstavnikov ustanoviteljice v svet zavoda Osnovne šole Dobravlje,

- Imenovanje predstavnikov ustanoviteljice v svet zavoda Osnovne šole Otlica

- Imenovanje predstavnikov ustanoviteljice v svet zavoda Osnovne šole Šturje,

- Imenovanje predstavnikov ustanoviteljice in uporabnika v svet zavoda Regijske razvojne agencije ROD Ajdovščina,

- Imenovanje predstavnikov ustanoviteljice, izvajalcev letnega programa športa in mladine v svet Zavoda za šport Ajdovščina;

11. Informacije

Dodatna točka:

12. Sklep - odločitev v zvezi z nasprotjem interesov 

Pri točki 5.: Odlok o rebalansu proračuna Občine Ajdovščina za leto 2023 se skladno s poslovnikom sprejema po hitrem postopku. V kolikor pri Odloku o spremembi proračuna za leto 2024 ne bo potrebno opraviti pomembnejših sprememb ali dopolnitev, bo po opravljeni prvi obravnavi predlagano, da se opravi tudi druga obravnava in s tem skrajšani postopek za sprejem predlaganega akta.  

Pri točki 6.: Gradivu so priložene Izjave o morebitnem nasprotovanju interesov pri pripravi občinskih prostorskih izvedbenih aktov. Prosimo, da izpolnjene in podpisane izjave predate občinski upravi pred pričetkom seje.  

Pri točki 11.: Dostopna sta Pravilnik o vzpostavitvi notranje poti za prijavo z dne 23.5.2023, s prilogami, ter Obvestilo o možnosti prijave po Zakonu o zaščiti prijaviteljev.      

Člane sveta prosim, da se seje zanesljivo udeležijo, morebitno odsotnost pa sporočijo na telefon št. 365 91 11.    

 

Tadej Beočanin, s. r., župan    

 

Vabljeni:

- K 4. točki: Marija Trošt, pooblaščenka za opravljanje funkcije direktorice JSSOA

- K 6. točki: Manuela Varljen, IB STUDIO d. o. o.

- K 8. točki: Alenka Močnik, ravnateljica OVA