26. redna seja Občinskega sveta Občine Ajdovščina

datum: 31.01.2022
kategorija: Napovedi sej OS

Župan Tadej Beočanin sklicuje 26. redno sejo Občinskega sveta Občine Ajdovščina, ki bo potekala v četrtek, 10. februarja 2022, ob 15.30 uri, na daljavo.

 Predlog dnevnega reda: 

1. Potrditev zapisnika ter poročila o izvajanju sklepov 25. redne seje, odgovori na vprašanja svetnikov;

2. Informacije in pobude;

3. Izvajanje občinskega programa varnosti:

- Poročilo PP Ajdovščina o delu na območju občine Ajdovščina v letu 2021,

- Poročilo Medobčinske uprave Mestne občine Nova Gorica, Občine Ajdovščina in Občine Brda – medobčinske inšpekcije in medobčinske redarske službe v letu 2021,

- Poročilo občinske uprave o izvajanju ukrepov Občinskega programa varnosti občine Ajdovščina v letu 2021;

4. Poročili o izvajanju storitev pomoči na domu (DSO Ajdovščina, Zavod Pristan);

5. Odlok o spremembah Odloka o ustanovitvi javnega podjetja Komunalno stanovanjska družba d.o.o. Ajdovščina – II. obravnava;

6. Odlok o spremembah Odloka o lokalnih gospodarskih javnih službah v občini Ajdovščina – I. obravnava;

7. Odlok o spremembi Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Gasilsko reševalni center Ajdovščina – I. obravnava;

8. Odlok o spremembi Odloka o subvencioniranju KP za stanovanjske objekte zaradi izboljšanja opremljenosti stavbnega zemljišča na območju občine Ajdovščina – I. obravnava;

9. Dopolnitev in sprememba sklepa o uporabi normativov in soglasja k sistemizaciji Otroškega vrtca Ajdovščina;

10. Sklep o podpisu pisma o nameri o prevzemu blata iz komunalnih čistilnih naprav v nadaljnjo termično predelavo;

11. Sklep o sprejemu pobude za ustanovitev nove Krajevne skupnosti Male Žablje;

12. Sprememba in dopolnitev Letnega programa dela Nadzornega odbora leto 2022;

13. Sklep o odvzemu statusa javno dobro;

14. Sklep o pridobitvi statusa javno dobro;

15. Mandatna vprašanja, volitve in imenovanja:

- imenovanje članov nadzornega sveta Javnega stanovanjskega sklada Občine Ajdovščina,

- odstop pooblaščenca za zastopanje Občine Ajdovščina na skupščina KSD d.o.o. in imenovanje novega pooblaščenca

- predhodno mnenje k imenovanju direktorice Doma starejših občanov Ajdovščina.

V kolikor pri točkah 6., 7. in 8. ne bo potrebno opraviti pomembnejših sprememb ali dopolnitev po opravljeni prvi obravnavi, bo predlagano, da se skladno s prvim odstavkom 90. člena poslovnika opravi tudi druga obravnava in s tem skrajšani postopek za sprejem predlaganega akta.

V oblaku so med gradivom dostopne naslednje informacije: Noveliran investicijski program (NIP) »Prostor doživetij pekarske in mlinarske tradicije ter Pilonova galerija – ureditev depojev in Rustjeva hiša«, Informacija o delovanju Službe notranje revizije v letu 2021, Priporočila in sistemsko pojasnilo k lobiranju – KPK ter Obvestilo o nerealiziranem sklepu o odvzemu javnega dobra.

Člane sveta prosim, da se seje zanesljivo udeležijo, morebitno odsotnost pa sporočijo na telefon št. 365 91 11.

 

Tadej Beočanin, s. r., župan

 

Vabiti:

- K točki 3: Marko Terbovšek, komandir PP Ajdovščina in Dušan Bremec, vodja medobčinske inšpekcijske službe in medobčinske redarske službe Medobčinske uprave Mestne občine Nova Gorica, Občine Ajdovščina in Občine Brda,

- K točki 4: direktorica DSO in direktor Zavoda Pristan,

- K točki 10: direktor KSD d.o.o. Luka Jejčič,

- K točki 12: predsednik Nadzornega odbora Zvonko Mikuš.