23. redna seja Občinskega sveta Občine Ajdovščina

datum: 04.10.2021
kategorija: Napovedi sej OS

Župan Tadej Beočanin sklicuje 23. redno sejo Občinskega sveta Občine Ajdovščina, ki bo potekala v četrtek, 14. oktobra 2021, v dvorani na Otlici.

Predlog dnevnega reda: 

1. Potrditev zapisnika ter poročil o izvajanju sklepov 22. redne seje in 8. korespondenčne seje, odgovori na vprašanja svetnikov; 

2. Informacije in pobude;

3. Rebalans proračuna Občine Ajdovščina za leto 2021 – I. obravnava;

Dodatno gradivo - mnenje odborov

4. Sklep o spremembah in dopolnitvah načrtov ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Ajdovščina za leto 2020 in 2021 – I. obravnava;

Dodatno gradivo - mnenje odborov 

5. Pravilnik o prenehanju veljavnosti Pravilnika o oddajanju nepremičnin v najem ali uporabo – I. obravnava;

Dodatno gradivo - mnenje odborov 

6. Odlok o prevzemu veljavnosti občinskega prostorskega načrta Občine Vipava na delu območja občine Ajdovščina – I. obravnava;

Dodatno gradivo - mnenje odbora 

7. Odlok o uporabi javnih površin za namen organizacije prireditev v občini Ajdovščina – I. obravnava;

Dodatno gradivo - mnenje odbora 

8. Sklep o odvzemu statusa javno dobro;

Dodatno gradivo - mnenje odbora 

9. Sklep o odvzemu statusa javno dobro-vode in vzpostavitvi javno dobro-cesta;

Dodatno gradivo - mnenje odbora 

10.  Mandatna vprašanja, volitve in imenovanja:

- Mnenje - imenovanje ravnateljice Otroškega vrtca Ajdovščina

 

Rebalans proračuna pri točki 3 se na podlagi 99. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Ajdovščina (Uradni list RS, št. 30/15) sprejme po hitrem postopku.

Sklep pri točki 4. se sprejema po hitrem postopku, enako kot je predpisan postopek za sprejem rebalansa, s katerim se sprejema spremembe in dopolnitve načrtov ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Ajdovščina leto 2020 in 2021.

Pri točki 5. je predviden sprejem po skrajšanem postopku, kot je omogočeno z 90. členom Poslovnika Občinskega sveta Občine Ajdovščina (Uradni list RS, št. 30/15) za akte, s katerimi preneha veljavnost odloka oziroma pravilnika.

V kolikor pri točkah 6. in 7. po opravljeni prvi obravnavi ne bo potrebno opraviti pomembnejših sprememb ali dopolnitev, bo predlagano, da se skladno s prvim odstavkom 90. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Ajdovščina (Uradni list RS, št. 30/15) opravi tudi druga obravnava in s tem skrajšani postopek za sprejem predlaganega akta.

Člane sveta prosim, da se seje zanesljivo udeležijo, morebitno odsotnost pa sporočijo na telefon št. 365 91 11.

Člani sveta morajo za prisotnost na seji izpolnjevati pogoje PCT, kar se bo preverjalo pred vhodom v dvorano.

 

Tadej Beočanin, s. r., župan