25. redna seja Občinskega sveta Občine Ajdovščina

datum: 06.12.2021
kategorija: Napovedi sej OS

Župan Tadej Beočanin sklicuje 25. redno sejo Občinskega sveta Občine Ajdovščina, ki bo potekala v Domu krajanov na Cesti.

 Predlog dnevnega reda: 

1. Potrditev zapisnika ter poročila o izvajanju sklepov 24. redne seje, odgovori na vprašanja svetnikov

2. Informacije in pobude;

3. Odlok o ustanovitvi Javnega stanovanjskega sklada Občine Ajdovščina – II. obravnava;

4. Proračun Občine Ajdovščina za leto 2022 – I. obravnava;

Dodatno gradivo: Popravek predloga proračuna za leto 2022

5.  Odlok o spremembi Odloka o subvencioniranju socialno varstvene storitve socialnega servisa – I. obravnava;

6.  Odlok o spremembah Odloka o ustanovitvi javnega podjetja Komunalno stanovanjska družba  d.o.o. Ajdovščina  – I. obravnava;

7.  Odlok o občinskem prostorskem načrtu Občine AjdovščinaOPN tabele, OPN obrazložitev

Dodatno gradivo: Popravek 

8.  Letni program izobraževanj odraslih v občini Ajdovščina za leto 2022;

9.  Letni program športa v občini Ajdovščina za leto 2022;

10.  Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o dispoziciji pozidave za območje stanovanjske gradnje v Stomažu ST1 – II. faza;

11.  Program dela Občinskega sveta Občine Ajdovščina za leto 2022;

12.  Program dela Nadzornega odbora Občine Ajdovščina za leto 2022;

13. Sklep o odvzemu statusa javno dobro;

14.  Mandatna vprašanja, volitve in imenovanja:

- Odstop članice Nadzornega odbora Občine Ajdovščina in imenovanje nove članice,

- Imenovanje novega člana sveta zavoda Zavod za šport Ajdovščina.

 

V kolikor pri točkah 4. in 5. ne bo potrebno opraviti pomembnejših sprememb ali dopolnitev po opravljeni prvi obravnavi, bo predlagano, da se skladno s prvim odstavkom 90. člena Poslovnika opravi tudi druga obravnava in s tem skrajšani postopek za sprejem predlaganega akta.

Dostop do gradiva: Spletni naslov (URL) za dostop do gradiv je http://oblak.ajdovscina.si. Dostop je urejen  s spletne strani Občine Ajdovščina www.ajdovscina.si: z miško se postavite na sivo obarvan zavihek ORGANI OBČINE v zgornji menijski vrstici. Odpre se vam spustni seznam, na dnu je temno zeleno obarvana povezava: DOSTOP DO GRADIV Z GESLOM – kliknite.

Člane sveta prosim, da se seje zanesljivo udeležijo, morebitno odsotnost pa sporočijo na telefon št. 365 91 11.

Člani sveta morajo za prisotnost na seji izpolnjevati pogoje PCT, kar se bo preverjalo pred vhodom v dvorano.

 

Tadej Beočanin, župan 

 

Vabiti:

-          K točki 7: Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo, viš. pred. dr. Mojca Foški

-          K točki 8: direktorica Ljudske univerze Ajdovščina, Eva Mermolja

-          K točki 11: predsednik Nadzornega odbora, Zvonko Mikuš