8. redna seja Občinskega sveta Občine Ajdovščina

datum: 11.09.2023
kategorija: Napovedi sej OS

8. redna seja Občinskega sveta Občine Ajdovčina bo potekala v četrtek, 21. septembra 2023, ob 15.30, v prostorih Občine Ajdovščina.

 Predlog dnevnega reda: 

1.       Potrditev zapisnika 7. redne seje in 1. korespondenčne seje ter potrditev poročila o izvajanju sklepov 7. redne seje in 1. korespondenčne seje; Odgovori na vprašanja svetnikov

Dodatno gradivo - dodatni odgovori na vprašanja svetnikov; 

Dodatno gradivo 2 - odgovori na vprašanja svetnikov; 

2.       Informacije: 

Informacija o poslovanju družb, kjer ima Občina Ajdovščina kapitalske naložbe, v letu 2022

Potrditev DIIP izgradnja namakalnega sistema Ajdovščina

3.       Vprašanja in pobude;

4.       Pravilnik o postopku in kriterijih za vpis otrok v vrtec – 2. obravnava;

5.       Pravilnik o štipendiranju ter nagradah za izjemne dosežke in uspehe dijakov in študentov – 2. obravnava;

6.       Odlok o subvencioniranju nakupa stanovanjskih enot v občini Ajdovščina – 1. obravnava;

7.       Lokalni energetski koncept:

-          Sklep o sprejemu Lokalnega energetskega koncepta – končno poročilo 2022;

-          Sklep o sprejemu Akcijskega načrta za trajnostno energijo in podnebne spremembe (SECAP);

8.       Sprememba Poslovno finančnega načrta Javnega stanovanjskega sklada Občine Ajdovščina za leto 2023;

9.       Soglasje k ordinacijskemu času dispanzerja za otroke in mladino;

10.   Sklepa o soglasju k pravnemu poslu ravnanja s stvarnim premoženjem:

- Sklep o soglasju k osnutku pravnega posla ravnanja z nepremičninami v vrednosti nad 500.000 eur na območju k.o. Gojače,

- Sklep o soglasju k osnutku pravnega posla ravnanja z nepremičninami v vrednosti nad 500.000 eur v  k.o. Ajdovščina;

11.   Oblikovanje območja varstvenega režima območji občutljivega trajnega travinja in   sprememba bonitetne ocene kmetijskih zemljišč na območju občine Ajdovščina;

12.   Sklep o potrditvi namere za realizacijo projekta Expo Vipavske doline;

13.   Poročili Nadzornega odbora Občine Ajdovščina o izvedenih nadzorih;

Dodatno gradivo - poročili NO 

14.   Sklep o vzpostavitvi in ukinitvi javnega dobra;

15.   Imenovanja: soglasje k imenovanju direktorja GRC Ajdovščina

 

Pri točki 2. je dostopna Informacija o poslovanju družb, kjer ima Občina Ajdovščina kapitalske naložbe, v letu 2022 ter Sklep o potrditvi DIIP izgradnja namakalnega sistema Ajdovščina.

Pri točki 6.: V kolikor ne bo potrebno opraviti pomembnejših sprememb ali dopolnitev, bo po opravljeni prvi obravnavi predlagano, da se opravi tudi druga obravnava in s tem skrajšani postopek za sprejem predlaganega akta. 

Člane sveta prosim, da se seje zanesljivo udeležijo, morebitno odsotnost pa sporočijo na telefon št. 365 91 11.

 

Tadej Beočanin, s. r., župan

 

Vabljeni:

- k 7. točki: Agencija GOLEA Nova Gorica - direktor g. Rajko Leban, ga. Ivana Kacafura

- k 8. točki: Marija Trošt, pooblaščenka za opravljanje funkcije direktorice JSS OA

- k 9. točki: Egon Stopar, direktor Zdravstvenega doma Ajdovščina

- k 13. točki: Tomaž Pirjevec, predsednik nadzornega odbora in Peter Medvešček, član nadzornega odbora