Javni razpis za sofinanciranje mladinskih in otroških programov in projektov ter letovanj v letu 2022

datum: 07.03.2022
kategorija: Javni razpisi

Občina Ajdovščina, Cesta 5. maja 6/a, 5270 Ajdovščina na podlagi Pravilnika o sofinanciranju mladinskih in otroških programov in projektov ter letovanj (Uradni list RS, št. 113/09, 13/2014, 81/2019) objavlja Javni razpis za sofinanciranje mladinskih in otroških programov in projektov ter letovanj v letu 2022.

Sklop A: Mladinski programi in projekti Javnega razpisa za sofinanciranje mladinskih in otroških programov in projektov ter letovanj  v letu 2022 je zaključen. 

Rezultati za sklop A 

Zahtevek za izplačilo sredstev za programe otrok in mladine v letu 2022

 

1.  Predmet javnega razpisa ter splošni pogoji za prijavo na razpis: 

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje:

1.  mladinskih programov in projektov, sklop A

2.  letovanj za obdobje: 1. september 2021 - 31. avgust 2022, sklop B

    - mednarodne mobilnosti mladih, podsklop       

Sklop A: Mladinski programi in projekti

I. področje 1: programi/projekti, ki obsegajo pretežno delovno akcijo v splošno korist.

II. področje 2: programi/projekti, ki se izvajajo v naravi, z namenom obiskovanja in spoznavanja narave. 

III. področje 3: vsebina projekta/programa, ki obsega ali zagotavlja:

- neformalno učenje, usposabljanje in druge oblike izobraževanj za večanje kompetenc mladih,

- dostop mladih do trga delovne sile in razvoj podjetnosti mladih,

- zagotavljanje avtonomije mladih,

- vključevanje mladih z manj priložnostmi,

- spodbujanje delovnih navad, prostovoljstva, solidarnosti in medgeneracijskega sodelovanja mladih,

- spodbujanje zdravega, aktivnega načina življenja mladih in preprečevanje različnih oblik odvisnosti mladih,

- spodbujanje kulturne ustvarjalnosti in inovativnosti mladih,

- spodbujanje participacije in sodelovanja mladih pri upravljanju družbe in različnih skupnosti v njej. 

Sklop B: Letovanja

Občina Ajdovščina bo sofinancirala že izvedena letovanja, ki bodo izkazovala, da gre za organizirano druženje otrok in/ali mladih do starosti vključno 18 let ali letovanja oseb s posebnimi potrebami, za katere starostna omejitev ne velja. Sofinancira se letovanja od 1. septembra 2021 do 31. avgusta 2022, ki trajajo najmanj dve nočitvi. Prijavitelj poda prijavo za že izvedena letovanja. Prijavitelj v  okviru razpisa 2022, ne more pridobiti sredstev za letovanja, ki so že bila sofinancirana iz občinskega proračuna Občine Ajdovščina v letu 2021.

Sredstva za letovanja otrok in mladine bodo izvajalcem nakazana po izvedbi letovanj. Prijavitelj mora za višino sredstev, ki jih prejme na javnem razpisu (sredstva/udeleženca), zmanjšati stroške udeležencev letovanj. Okvirna vrednost točke v letu 2022 znaša cca 3 €.  Višino sredstev na udeleženca se izračuna v skladu z merili (4 točke na udeležence s posebnimi potrebami, 2 točki za osebe s slabšim socialnim položajem, za ostale udeležence 1 točka).

Podsklop: mednarodna mobilnost

Občina Ajdovščina bo sofinancirala mednarodno mobilnost mladih med 15. in 25. letom, ki se izvaja v tujini in je že delno sofinancirana iz programov EU.

Na razpis v okviru sklopa A - mladinski programi in projekti se lahko prijavijo mladinske organizacije in organizacije za mlade, ki izpolnjujejo naslednje splošne in posebne pogoje:

- pravne osebe s statusom društva, ustanove, mladinski sveti, zasebni zavodi ali druge organizacije in so registrirane za opravljanje programov/projektov na razpisanem področju,

- imajo sedež, izpostavo ali enoto v občini Ajdovščina,

- imajo v program/projekt vključene otroke in mlade s stalnim bivališčem v občini Ajdovščina,

- imajo zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske pogoje za izvajanje prijavljenih programov oziroma projektov,

- imajo izdelano finančno konstrukcijo za prijavljene mladinske programe oziroma projekte, iz katere so razvidni prihodki in odhodki, delež lastnih sredstev, delež javnih sredstev, delež sredstev uporabnikov in delež sredstev iz drugih virov,

- so v celoti in pravočasno izpolnili pogodbene obveznosti do občine na podlagi razpisa predhodnega leta.

Na razpis v okviru sklopa B - letovanja in podsklopa mednarodne mobilnosti mladih se lahko prijavijo mladinske organizacije in organizacije za mlade, ki izpolnjujejo naslednje splošne in posebne pogoje:

- so pravne osebe neprofitnega značaja,

- so registrirane za izvajanje letovanj oz. programov/projektov za mlade,

- imajo v letovanje vključene mlade s stalnim bivališčem v občini Ajdovščina,

- imajo zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske pogoje za izvajanje letovanj mladih,

- imajo izdelano finančno konstrukcijo za prijavljena letovanja, iz katere so razvidni prihodki in odhodki, delež lastnih sredstev, delež javnih sredstev, delež sredstev udeležencev in delež sredstev iz drugih virov,

- so v celoti in pravočasno izpolnili pogodbene obveznosti do občine na podlagi razpisa predhodnega leta,

- so sami organizator oz. soorganizator letovanja.

Višino sredstev za posamezne izvajalce programov, projektov oziroma letovanj iz sklopa A in B ter podsklopa mednarodne mobilnosti mladih, se določi v skladu z merili iz Pravilnika o sofinanciranju mladinskih, otroških programov in projektov ter letovanj.

2.   Okvirna višina sredstev (skladno z Odlokom o proračunu Občine Ajdovščina za leto 2022) namenjenih za sofinanciranje posameznih sklopov v letu 2022:

Sklop A: mladinski programi in projekti, 33.000,00 €

Sklop B: letovanja, 18.000,00 €

Podsklop mednarodna mobilnost mladih: 500,00 €

V kolikor sredstva za mednarodno mobilnost mladih niso izkoriščena se le-ta nameni za letovanje otrok in mladine.

Sredstva prejeta na javnem razpisu morajo biti porabljena do 31. 12. 2022.

3.   Kraj, način in rok prijave ter drugi pogoji razpisa:

Občina Ajdovščina javni razpis objavi na svoji spletni strani.

Roki za oddajo vlog:

- sklop A: za sofinanciranje mladinskih programov in projektov 4. 4. 2022,

- sklop B: za sofinanciranje letovanj 7. 9. 2022,

- podsklop: za sofinanciranje mednarodne mobilnosti mladih 7. 9. 2022.

Prijave z zahtevano dokumentacijo, se lahko pošlje po pošti na naslov Občina Ajdovščina, Cesta 5. maja 6/a, 5270 Ajdovščina ali odda na sedežu Občine Ajdovščina, v poslovnem času občinske uprave. Za oddajo vloge na sedežu Občine Ajdovščina na neuraden dan, je potrebno pozvoniti pri vhodnih vratih.

Prijavo se odda v zaprti kuverti, z oznako  na  prednji strani kuverte: »Ne odpiraj-prijava na javni razpis MLADI«  in z OBVEZNO USTREZNO OZNAKO SKLOPA, (A ali B) in PODSKLOPA (mednarodna mobilnost mladih). Na hrbtni strani kuverte se napiše polni naslov pošiljatelja. Šteje se, da je vloga prispela pravočasno, če je bila (najkasneje) zadnji dan roka za oddajo vlog oddana na pošti priporočeno ali osebno oddana na sedežu Občine Ajdovščina.

Prijavi se priložijo obrazci in drugi dokumenti navedeni v razpisni dokumentaciji, ki jo zainteresirani dobijo na sedežu Občine Ajdovščina in na spletnih straneh Občine Ajdovščina: http://www.ajdovscina.si/.

Dodatne informacije lahko zainteresirani dobijo na Oddelku za družbene zadeve Občine Ajdovščina, kontaktna oseba Andreja Vidmar Sukanović, tel. št. 05 365 91 56.

Občina Ajdovščina si pridružuje pravico, da morebitne spremembe in dopolnitve razpisa objavi kot popravek ali dopolnitev na spletni strani Občine Ajdovščina, najkasneje 15 dni pred zaključkom razpisa.

Nepravočasno prispele vloge bodo s sklepom zavržene.

Vlagatelji, ki bodo oddali nepopolno vlogo, bodo pozvani na dopolnitev. V primeru, da vloga ne bo dopolnjena v roku, se vlogo s sklepom zavrže.

4.   Izid razpisa, izdaja sklepa in sklepanje pogodb:

Prejete vloge bo strokovna komisija odpirala tretji dan po izteku roka za oddajo vlog. O izidu javnega razpisa bodo izvajalci obveščeni predvidoma v roku 60 dni od roka za oddajo vlog. Z izbranimi izvajalci bodo sklenjene pogodbe o sofinanciranju programov/projektov, letovanj, mednarodne mobilnosti mladih.

 

Številka: 41031-11/2022-6

Občina Ajdovščina

 

Besedilo razpisa 

Razpisna dokumentacija 

Sklep o določitvi višine sredstev 

Sklep o začetku postopka in imenovanju komisije 

OBRAZCI: 

Obrazec 1: podatki o prijavitelju 

Obrazec 2: program - sklop A 

Obrazec 3: projekt - sklop A 

Obrazec 4: 4.1 letovanja otrok in mladih do vključno 18 let, sklop B 

Obrazec 4: 4.2 letovanja otrok in mladih s posebnimi potrebami, sklop B 

Obrazec 4: 4.3 letovanja otrok in mladih s slabšim socialnim položajem, sklop B 

Obrazec 5: mednarona mobilnost mladih, podsklop

Oprema ovojnice 

Vzorec pogodbe o sofinanciranju