Predlog Občinskega podrobnega prostorskega načrta Protipoplavni ukrepi na reki Vipava na območju obrtne cone Batuje

28.11.2023

Predlog Odloka o OPPN Batuje usklajen s pripombami DRSI - dodano 11. decembra 2023

 

Predlog Občinskega podrobnega prostorskega načrta Protipoplavni ukrepi na reki Vipava na območju obrtne cone Batuje 

Spremljajoče gradivo: 

Izvleček iz strateškega prostorskega akta

Prikaz stanja v prostoru 

Obrazložitev in utemeljitev OPPN 

Smernice: 

Zavod RS za varstvo narave: odgovor na vlogo za izdajo smernic 

Zavod RS za varstvo narave: ocena verjetnosti pomembnejših vplivov izvedbe plana in mnenje o obfeznosti izvedbe presoje sprejemljivosti plana na varovana območja 

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano: smernice 

ZAvod za gozdove: obvestilo o začetku priprav smernic 

Elektro Primorska: smernice 

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano: smernice s področij gozdarstva in lova 

Telekom: smernice 

Plinovodi: smernice 

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, sektor za ribištvo: smernice 

Ministrstvo za naravne vire in prostor: smernice 

Ministrstvo za kulturo: usmeritve za pripravo OPPN s področja varstva kulturne dediščine 

MInistrstvo za naravne vire in prostor: naravovarstvene smernice 

Prva mnenja: 

ZAvod RS za varstvo narave: obvestilo o prejemu in odstopu vloge 

Elektro Primorska: mnenje 

Ministrstvo za kulturo: mnenje 

Direktorat za kmetijstvo pri MKGP, Sektor za urejanje kmetijskega prostora in zemljiške operacije: mnenje

Ministrstvo za kmetijstvo, gozarstvo in prehrano: mnenje s področja gozdarstva in lova 

Zavod RS za varstvo narave: gradivo za izdajo mnenja k osnutku OPPN 

Občina Ajdovščina: mnenje s področja upravljanja z občinskimi cestami 

Komunalno stanovanjska družba Ajdovščina: mnenje 

Telekom: mnenje 

Ministrstvo za naravne vire in prostor: mnenje 

Plinovodi: mnenje

MKGP, sektor za ribištvo: mnenje 

MNVP, Direkcija RS za vode: mnenje s področja upravljanja z vodami

Ministrstvo za infrastrukturo: mnenje 

Ministrstvo za infrastrukturo; mnenje 

Zapis sestanka o OPPN Batuje: Občina Ajdovščina in DRSI, 12. 9. 2023

Odsek za načrtovanje razvoja gozdov pri Zavodu za gozdove Slovenije: obvestilo o spremenjenem seznamu državnih nosilcev urejanja prostora 

Strokovne podlage

Vodilni načrt - Načrt gradbeništva; Načrt protipoplavnih ukrepov 

Hidrološko hidravlični elaborat z okvirnim predlogom ukrepov za izboljšanje poplavne varnosti

 

Povzetek za javnost 

Elaborat ekonomike