13. redna seja Občinskega sveta Občine Ajdovščina

datum: 29.03.2024
kategorija: Napovedi sej OS

Župan Tadej Beočanin sklicuje 13. redno sejo Občinskega sveta Občine Ajdovščina, ki bo potekala v sredo, 10. aprila 2024, ob 15.30, v sejni sobi Občine Ajdovščina.

Predlog dnevnega reda: 

1.       Potrditev dnevnega reda;

2.       Potrditev zapisnika 12. redne seje in potrditev poročila o izvajanju sklepov 12. redne seje;

3.       Informacije;

4.       Vprašanja in pobude (odgovori na vprašanja svetnikov iz prejšnje seje); 

5.       Zaključni račun proračuna Občine Ajdovščina za leto 2023;

6.       Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Regijska razvojna agencija ROD Ajdovščina – 2. obravnava;

7.       Letna poročila javnih zavodov, katerih ustanovitelj je Občina Ajdovščina, in soglasja k razporeditvi presežkov (pri posameznem zavodu):

- Glasbena šola Vinka Vodopivca Ajdovščina,

- Otroški vrtec Ajdovščina,

- Osnovna šola Danila Lokarja Ajdovščina,

- Osnovna šola Šturje, Ajdovščina,

- Osnovna šola Col,

- Osnovna šola Otlica,

- Osnovna šola Dobravlje,

- Ljudska univerza Ajdovščina,

- Zdravstveni dom Ajdovščina,

- Pilonova galerija Ajdovščina.

8.       Sklep o sprejemu letnega poročila Javnega stanovanjskega sklada Občine Ajdovščina in sklep o pokrivanju presežka odhodkov nad prihodki Javnega stanovanjskega sklada Občine Ajdovščina;

9.       Seznanitev s Poročilom Nadzornega odbora Občine Ajdovščina o izvedenem nadzoru nad razpolaganjem z nepremičnim premoženjem Občine Ajdovščina v obdobju 2018 – 2022;

Dodatno gradivo, 5. 4. 2024: Sklep o seznanitvi s poročilom NO

10.   Letno poročilo Nadzornega odbora Občine Ajdovščina za leto 2023;

Dodatno gradivo, 5. 4. 2024: Sklep o seznanitvi s poročilom NO 

11.   Sklep o soglasju k osnutku besedila pravnega posla ravnanja s stvarnim premoženjem občine v vrednosti nad 500.000 EUR - Tovarniška cesta;

12.   Soglasja k določitvi redne delovne uspešnosti direktorjev in ravnateljev zavodov OŠ Danila Lokarja Ajdovščina, OŠ Šturje, Ajdovščina, OŠ Col, OŠ Otlica, OŠ Dobravlje, Ljudske univerze Ajdovščina;

13.   Sklep o podelitvi priznanj Občine Ajdovščina za leto 2024;

14.   Sklep o odvzemu  javnega  dobra.

Dodatni točki dnevnega reda, dodani 5. 4. 2024: 

15.     Odlocitev v zvezi z nasprotjem interesov;

16.     Mnenje v postopku imenovanja ravnatelja OŠ Dobravlje.

 

Pri točki 3.: Dostopna je informacija: Transparentnost lokalnih volitev 2022. 

Člane sveta prosim, da se seje zanesljivo udeležijo, morebitno odsotnost pa sporočijo na telefon št. 365 91 11.

 

Tadej Beočanin, župan

 

 Vabljeni:

- K 7. točki: ravnatelji oz. direktorji javnih zavodov: Ljudska univerza Ajdovščina; Otroški vrtec Ajdovščina; Osnovna šola danila Lokarja Ajovščina, Osnovna šola Šturje, Ajdovščina; Osnovna šola Col; Osnovna šola Otlica; Osnovna šola Dobravlje; Glasbena šola Vinka Vodopivca Ajdovščina; Zdravstveni dom Ajdovščina; Pilonova galerija Ajdovščina;

- K 8. točki: Alenka Čadež Kobol, direktorica Javnega stanovanjskega sklada Občine Ajdovščina

- K 9. in 10. točki: Tomaž Pirjevec, predsednik Nadzornega odbora Občine Ajdovščina