12. redna seja Občinskega sveta Občine Ajdovščina

datum: 26.02.2024
kategorija: Napovedi sej OS

12. redna seja Občinskega sveta Občine Ajdovščina je sklicana za četrtek, 7. marca, ob 15.30, v prostorih Občine Ajdovščina.

1. Potrditev dnevnega reda;

2. Potrditev zapisnika 11. redne seje in potrditev poročila o izvajanju sklepov 11. redne seje; 

- odgovori na vprašanja svetnikov

Dodatno gradivo, 1. 3. 2024: Odgovori na svetniška vprašanja; 

3. Informacije;

4. Vprašanja in pobude;

5. Rebalans proračuna Občine Ajdovščina za leto 2024 – 1. obravnava;

Mnenje odborov, dodano 1. 3. 2024; 

Popravek predloga rebalansa, dodano 7. 3. 2024

6. Odlok o načinu izvajanja pristojnosti in financiranju krajevnih skupnosti v občini Ajdovščina – 1. obravnava;

Mnenje odbora, dodano 1. 3. 2024; 

7. Pravilnik o plačah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev, članov drugih občinskih organov ter njihovih delovnih teles v Občini Ajdovščina – 1. obravnava;

Mnenji odborov, dodano 1. 3. 2024; 

8. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o priznanjih Občine Ajdovščina - 1. obravnava;

Mnenje komisije, dodano 1. 3. 2024; 

Popravek mnenja komisije, dodano 5. 3. 2024; 

9. Letni program športa v občini Ajdovščina za leto 2024;

Mnenje odbora, dodano 1. 3. 2024; 

10. Letna poročila javnih zavodov, katerih ustanovitelj je Občina Ajdovščina, in soglasja k razporeditvi presežkov (pri posameznem zavodu):

- Zavod za šport Ajdovščina

Mnenje odbora, dodano 1. 3. 2024; 

- Lavričeva knjižnica Ajdovščina,

Mnenje odbora, dodano 1. 3. 2024; 

- GRC Ajdovščina,

Mnenje odbora, dodano 1. 3. 2024; 

- Zavod za turizem Nova Gorica in Vipavska dolina,

Mnenje odbora, dodano 1. 3. 2024; Sklep o prerazporeditvi presežka, dodano 5. 3. 2024; 

- Lekarna Ajdovščina,

Mnenje odbora, dodano 1. 3. 2024; 

- Razvojna agencija ROD Ajdovščina;

Mnenje odbora, dodano 1. 3. 2024; 

11. Sklep o soglasju k zadolžitvi Javnega stanovanjskega sklada Občine Ajdovščina;

Mnenje odborov, dodano 1. 3. 2024; 

12. Sklep o soglasju k zadolžitvi Regijske razvojne agencije ROD;

Mnenje odborov, dodano 1. 3. 2024; 

13. Sklep o soglasju k zadolžitvi Javnega zavoda za turizem Nova Gorica in Vipavska dolina;

Mnenje odborov, dodano 1. 3. 2024; 

14. Sklep o seznanitvi z letnim poročilom o izvedenih ukrepih iz akcijskega načrta lokalnega energetskega koncepta in njihovih učinkih za leto 2023;

Mnenje odborov, dodano 1. 3. 2024; 

15. Sklep o javnem interesu za brezplačni prevzem, pridobitev nepremičnin v razvojne namene (nepremičnine na širšem območju letališča, za namene Zdravstvenega centra);

Mnenje odborov, dodano 1. 3. 2024; 

16. Sklep o javnem interesu za brezplačni prevzem, pridobitev nepremičnin v razvojne namene (nepremičnine v upravljanju in trenutni rabi Doma starejših občanov Ajdovščina);

Mnenje odborov, dodano 1. 3. 2024; 

17. Cene in subvencije k storitvi pomoči družini na domu;

Mnenje odborov, dodano 1. 3. 2024; 

18. Soglasja k redni delovni uspešnosti direktorjev javnih zavodov;

Mnenje odborov, dodano 1. 3. 2024; 

Redna delovna uspešnost direktorjev GRC Ajdovščina in Zavoda za šport Ajdovščina, dodano 1. 3. 2024; 

Redna delovna uspešnost direktorice RRA ROD; dodano 1. 3. 2024; 

19. Sklep o odvzemu javnega dobra

Mnenje odbora, dodano 1. 3. 2024. 

Rebalans proračuna pri točki 5. se na podlagi 99. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Ajdovščina sprejme po hitrem postopku.

V kolikor pri točkah 6, 7. in 8. ne bo potrebno opraviti pomembnejših sprememb ali dopolnitev, bo po opravljeni prvi obravnavi predlagano, da se opravi tudi druga obravnava in s tem skrajšani postopek za sprejem predlaganega akta.

Zapisnik 11. redne seje, dodatni odgovori na vprašanja iz 11. redne seje ter Soglasji k določitvi redne delovne uspešnosti direktorjev Zavoda za šport in GRC Ajdovščina vam bodo posredovani kot dodatno gradivo.

Mnenja pristojnih delovnih teles k vsem točkam dnevnega reda vam bodo posredovana po izvedenih sejah, predvidoma v četrtek 29. 2. 2024.

Člane sveta prosim, da se seje zanesljivo udeležijo, morebitno odsotnost pa sporočijo na telefon št. 365 91 11.

 

Tadej Beočanin, s. r., župan

 

Vabljeni:

- K 10. točki: ravnatelji oz. direktorji javnih zavodov: Zavoda za šport Ajdovščina, Lavričeve knjižnice Ajdovščina, Lekarne Ajdovščina

- K 17. točki: direktorica DSO Ajdovščina in direktor Zavoda Pristan