Kmalu pričetek zasaditve protivetrnih pasov

datum: 03.04.2024
kategorija: Novice

Zasaditev protivetrnih pasov v Vipavski dolini je tik pred realizacijo. Od Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano si za posaditev 23-kilometrskega pasu mejic na zemljiščih, ki so bila zasaditvi že nekdaj namenjana, nadejamo pridobiti dobršen milijon evrov. Za nemoten poteka izvajanja projekta uporabnike kmetijskih zemljišč naprošamo za sodelovanje in razumevanje.

Skica zasaditve protivetrnih pasov Prizadevanja Občine Ajdovščina za zasaditev protivetrnih pasov, ki so bili v Vipavski dolini prisotni že v prejšnjih desetletjih, je prepoznalo tudi Ministrstvo za kmetijstvo, in ga uvrstilo v program razvoja podeželja. Zlasti v luči vse večjih podnebnih sprememb, so tovrstni projekti nuja, izpostavljajo strokovnjaki. Ne moremo mimo dejstva, da bo zaradi vse večjih podnebnih sprememb v bodoče zelo verjetno prihajajo do vedno močnejših ekstremnih vremenskih pojavov, še zlasti zelo visokih temperatur in daljših sušnih obdobij. Burje, visokih poletnih temperatur in daljših sušnih obdobij ne moremo preprečiti. Lahko pa na osnovi znanja in izkušenj naših prednikov ter modernih dognanj in pristopov s premišljenimi ukrepi razdiralne vplive ekstremnih vremenskih pojavov na kmetijske površine omilimo. Eden od takih ukrepov je osnovanje protivetrnih pasov.

Protivetrni pasovi po besedah strokovnjakov varujejo rodovitno prst pred burjo in preprečujejo prekomerno izhlapevanje vode iz odprtih kmetijskih površin. To so ljudje vedeli že v preteklosti, kljub temu pa so te mejice marsikje v Vipavski dolini že skoraj izginile zaradi neprimernih posegov. Namen agromelioracij v 80-ih letih je bil pravzaprav dvojen: povečati površine obdelovalnih zemljišč z združevanjem parcel posameznih lastnikov v večje enote, ki bi bile primerne za strojno obdelavo ter z melioracijskimi jarki znižati previsok nivo podtalnice in urediti odtekanje meteornih vod, ki so velikokrat za dalj časa poplavljala obdelovalna zemljišča. Najbolj nazorno opustošenje rodovitne prsti pred burjo je bilo leta 2012. Največja škoda je nastala zaradi odnašanja rodovitne zemlje iz njiv na južne bregove doline in v melioracijske jarke. Zemljo je odnašalo od vsepovsod, najbolj pa so jo skupila polja na odprtih predelih. Po grobih ocenah naj bi odneslo preko 10.000 kubičnih metrov rodovitne prsti, kar je povzročilo nepopisljivo škodo.

Osnovanje protivetrnih zaščitnih pasov za potrebe kmetijstva ne pomeni le zaščito zemljišč pred vetrno erozijo, ampak tudi povečanje in izboljšanje pridelave kmetijskih pridelkov. Z uspešno protivetrno zaščito je možno po podatkih FAO povečati hektarske donose posameznih kmetijskih kultur tudi za od 20 do 30 %.  Namen protivetrnih zaščitnih pasov je zmanjšanje hitrosti vetra ter s tem zmanjšanje njegove razdiralne moči oziroma negativnega vpliva na zemljo, zemljišče ali objekt.

Da so ti zeleni pasovi koristni in v Vipavski dolini tudi smiselni in potrebni, je pokazal tudi pilotni projekt Prilagajanje na vplive podnebnih sprememb v Vipavski dolini, ki ga je Občina Ajdovščina s partnerji začela leta 2016 v okviru programa EU Life ViVaCCAdapt. Analize na vzorčnem protivetrnem polju so pokazale, da mejice uspešno ščitijo kmetijska zemljišča pred burjo in da je ponovna zasaditev zelenih protivetrnih pasov v Vipavski dolini pomemben ukrep pri prilagajanju na podnebne spremembe.

Pričakovani učinki izvedbe projekta osnovanja protivetrnih pasov v občini Ajdovščina bodo za razvoj in obstoj kmetijstva izjemnega pomena. S 23-kilometrsko linijo mejic bodo v najmanj treh vrstah drevja tudi grmovnice in nižje rastoča drevesa, kar bo omogočalo kakovostno vzpostavljen protivetrni pas, slednji bo zasajen z avtohtonim, ekosistemu primernim sadilnim materialom. Zasajenih bo več kot 64.000 dreves in skoraj 100.000 grmovnic. Gostota zasaditve bo znašala najmanj 6500 sadik/ha, pri čemer bo na dolžinski meter zasaditve zasajeno najmanj pet grmovnih sadik in dve drevesni sadiki. Prekinitve protivetrnega pasu bodo izvedene le tam, kjer je to nujno potrebno zaradi zagotavljanja varnosti energetske in ostale infrastrukture. Pri načrtovani zasaditvi se na zasebna zemljišča nikakor ne bo posegalo ali kako drugače vplivalo na sosednje parcele. V kratkem bodo lastniki prejeli dopis, v katerem bo natančno opredeljen potek zasaditve, ki bo potekal ob omejenem pasu. Vsekakor pa bo učinkovitost zasaditvenega pasu neprimerljivo vplivala na večjo kakovost rodovitne zemlje v vsej Vipavski dolini.

»Priložnost, ki nam je bila dana ob podpori sredstev s strani države o zasaditvi protivetrnih pasov je izjemna, zato bi bilo sila nesmiselno to opustiti, saj bodo učinki tovrstne zasaditve vidni na dolgi rok. Prepričan sem, da nam bodo naši zanamci za ta korak še kako hvaležni, da smo ravnali premišljeno in preudarno, tako do narave, kmetijske panoge kot tudi vseh tistih, ki se bodo s kmetijstvom v Vipavski dolini ukvarjali v prihodnje,« je ob skorajšnji vzpostavitvi protivetrnih pasov povedal Janez Furlan, vodja oddelka za gospodarstvo in razvojne zadeve. 

Video o učinkih protivetrnih pasov