Monitoring populacije škodljivcev v Vipavski dolini, novosti v sezoni 2024

datum: 14.04.2024
kategorija: Novice

V novi sezoni 2024 sistem nadgrajujemo monitoringom pojavnosti populacije ameriškega škržatka, ki se v zadnjem času vse bolj pojavlja tudi v vinogradih v Vipavski dolini.

Občina Ajdovščina je v letu 2020 skupaj s partnerji v projektu Grevislin na območju Vipavske doline vzpostavila mrežo merilnih postaj na mikro-lokacijah kmetijskih gospodarstev domačih vinarjev in sadjarjev. Gre za uvedbo sodobnega naprednega sistema postaj za spremljanja populacij škodljivcev na vinski trti in v nasadih breskev, ki omogoča boljše varovanje našega okolja na višjem nivoju ter boljšo preventivo. Sistem z uporabo umetne inteligence napoveduje pojavnost populacij škodljivcev, optimizira izvajanje agrotehničnih ukrepov ter posledično zmanjšuje morebitne negativne vplive na okolje. V novi sezoni 2024 sistem nadgrajujemo in sicer z monitoringom pojavnosti populacije ameriškega škržatka, ki se v zadnjem času vse bolj pojavlja tudi v vinogradih v Vipavski dolini.

Sistem mreže postaj na terenu izvaja monitoring škodljivih žuželk tj. prepoznava pojavnost Križastega grozdnega sukača, Pasastega grozdnega sukača, Breskovega zavijača ter koncentracije prisotnosti spor. Podatki iz postaj spremljajo razširjenost žuželk in na podlagi trenutnih in prihodnjih vremenskih razmer omogočajo razumevanje, ali se v naslednjih dneh pričakuje nizek, srednji ali visok pritisk škodljivcev. Podatke iz postaj podpira spletna aplikacije za podporo odločanju kmetovalcem in drugim uporabnikom s področja varstva in zaščite rastlin glede izvedbe ustreznih agrotehničnih ukrepov. Na ta način sistem v Vipavski dolini omogoča pravočasno tretiranje na lokaciji posameznega kmetijskega gospodarstva v realnem času.

Sistem se vsako sezono posodablja glede na aktualne trende in potrebe pojavnosti določenih žuželk, ki se tudi v Vipavski dolini spreminjajo. Trenutno se vedno bolj pojavlja Ameriški škržatek, ki je škodljivec vinske trte kot glavni prenašalec fitoplazme, ki povzroča bolezensko stanje zlate trsne rumenice. To povzroči propad vinske trte in veliko gospodarsko škodo. Vrsta ima en rod letno. Prezimi v stadiju jajčeca. Razvoj ličink poteka preko petih razvojnih faz (nimf). Odrasli škržatki so najučinkovitejši prenašalci zlate trsne rumenice, okužbo pa lahko včasih širijo tudi nimfe 5. stopnje.

S tem namenom bomo v Vipavski dolini v novi sezoni 2024 na terenu uvedli novo avtomatsko past, ki deluje na principu privabljanja škodljivca Ameriškega škržatka z rumenim lepljivim trakom. Deluje tako, da kamera zajema slike in omogoča natančno spremljanje pojavljanja škržatkov preko aplikacije. Past ima samočistilni mehanizem, ki omogoča vedno znova čisto rumeno lepljivo površino. To pomeni manj dela z menjavo lepljivih plošč, ki se hitro umažejo, saj privabljajo tudi ostale insekte.

Sistem omrežij postaj je bil vzpostavljen v sklopu zaključenega projekta Grevislin (2018-2022). Njegove rezultate pa trenutno kapitaliziramo v novem projektu Grennat (2023-2025). Tudi v slednjem nagovarjamo cilje izboljšanja varstva in ohranjanja narave ter biotske raznovrstnosti in zelene infrastrukture, tudi v mestnem okolju, in zmanjšanje vseh oblik onesnaževanja. 

GRENNAT - logo.png"Il progetto Grennat è finanziato dal Programma Interreg VI-A Italia-Slovenia2021-2027"                                                     

"Projekt Grennat financira program Interreg VI-A Italija-Slovenija 2021- 2027"