Znani so rezultati ankete o nadaljnjem razvoju občine Ajdovščina

datum: 25.04.2024
kategorija: Novice

Občina Ajdovščina je z namenom pridobitve odziva občank in občanov izvedla anketo o nadaljnjem razvoju občine Ajdovščina. Anketni vprašalnik je izpolnilo 1691 anketirancev, ki v večini podpirajo bliskovit razvoj očine in si podobno intenzivnega razvoja želijo tudi v bodoče. Rezultate ankete objavljamo v nadaljevanju.

tZ anketo o nadaljnjem razvoju občine Ajdovščina smo želeli občankam in občanom podati možnost, da podajo svoje mnenje o zadovoljstvu z dosedanjim razvojem občine ter da s svojimi predlogi vplivajo na njen nadaljnji razvoj na gospodarskem, družbenem in okoljskem področju. Občina Ajdovščina je namreč prišla do točke, ko se mora odločiti, kako naprej - ali nadaljevati doslej zastavljeno vizijo razvoja ali posvetiti pozornost (tudi) drugim področjem.

Podatki so bili zbrani preko anketnega vprašalnika, zbiranje podatkov je potekalo od 21. decembra 2023 do 15. januarja 2024. Da bi zagotovili čim večjo dostopnost ankete in posledično visoko stopnjo sodelovanja javnosti pri podajanju predlogov za nadaljnji razvoj občine Ajdovščina, je bila tiskana oblika anketnega vprašalnika poslana v vsa gospodinjstva v občini Ajdovščina, spletna anketa pa je bila dostopna preko spletne strani Lokalne Ajdovščina.

Analiza anketnega vprašalnika, ki ga je izpolnilo 1691 anketirancev, temelji na metodi kvantitativnega zbiranja podatkov. Razdeljen je na splošni del in devet specifičnih tematskih sklopov. Povprečna starost anketirancev je 44,3 leta. 48 % anketirancev, ki je navedlo kraj bivanja, je iz mesta Ajdovščina, 52 % pa iz okoliških naselij.

Občani občine Ajdovščina se večinoma strinjajo, da se razmere v občini spreminjajo na boljše in da je v zadnjem času občina Ajdovščina postala inovativna in prebojna, na nekaterih področjih celo vodilna v državi. Podpirajo pretekli bliskovit razvoj očine in si podobno intenzivnega razvoja želijo tudi v bodoče. Čeprav so mnenja o tem, katerim področjem bi morala Občina nameniti več pozornosti, precej deljena, se največ sodelujočih v anketi strinja, da so to prometna infrastruktura, investicije v podeželje in manjše zaselke, zdravstvene storitve, kultura in razvedrilo ter vrtci in šole.  Tudi ajdovsko gospodarstvo je po oceni anketirancev zelo uspešno, strinjajo se namreč, da mora Občina gospodarstvo podpirati z različnimi ukrepi, ob tem pa predlagajo, da se razvoj gospodarstva v prihodnje usmeri v visokotehnološke panoge. Na področju turizma si občani želijo, da ta ohrani svojo butičnost in edinstvenost. Predlagajo, da Občina razvoj turizma in novih nastanitvenih turističnih kapacitet podpira v večji meri kot doslej. Ocenjujejo pa tudi, da v občini, predvsem v centru mesta, primanjkuje gostinske ponudbe.

TMnenje občanov glede zadovoljstva s trendom večanja gostote prebivalstva v mestu Ajdovščina, je deljeno: 43 % se s takim trendom strinja, 38 % pa ne. Tudi pri oceni živahnosti mestnega središča po prenovi so mnenja občanov deljena. Pri analizi je moč sklepati, da je več takih, ki se s trditvijo, da je »mestno središče po prenovi živahno in polno življenja«, strinjajo, kot tistih, ki se s trditvijo sploh ne strinjajo, je pa iz razdeljenosti odgovorov mogoče sklepati, da si občani želijo še več življenja v središču mesta. Sklepamo lahko, da si tudi v luči vse večjega števila prebivalcev v občini anketiranci želijo, da bi Občina Ajdovščina tudi v prihodnje podpirala gradnjo stanovanj, pri čemer se strinjajo tako s širitvijo individualne stanovanjske gradnje na podeželju kot z gradnjo stanovanjskih kapacitet v mestu.

Večina anketirancev v starosti nad 65 let se strinja, da občina Ajdovščina premore kvalitetno in pestro infrastrukturo za kvalitetno starost. Starejši občani radi živijo v občini Ajdovščina ne samo zaradi številnih programov, ki jih imajo na voljo, ampak tudi zaradi njenih naravnih danosti in prijaznosti ljudi. Hkrati pa navajajo pester nabor ukrepov za premagovanje vsakodnevnih ovir, s katerimi se posamezniki srečujejo. Mladi do 29. leta pa ocenjujejo, da Občina ne posveča dovolj spodbud za hitrejše osamosvajanje mladih. Večina anketiranih mladih meni, da v občini najbolj primanjkuje družabnih in zabavnih dogodkov za mlade, prostora za druženje ter stanovanj.  

Občina Ajdovščina že danes ponuja pester nabor prireditev, vendar si občani želijo še več koncertne ponudbe, gledaliških predstav ter kulturnih in kulinaričnih prireditev. Anketiranci so svoje zadovoljstvo z večjimi prireditvami v občini ocenili s povprečno oceno 7,3. V zadnjem obdobju sta največ vprašanih najbolj navdušila Koncert generacij in Ale v Pale.

Čeprav iz anketnega vprašalnika veje pester nabor predlogov, katerih disciplin oz. športnih vadb si občani še želijo, ocenjujejo, da je športnih vadb v občini na splošno dovolj. Izpostavljajo pa, da primanjkuje določene športne infrastrukture, med katerimi navajajo veliko športno dvorano, zunanji fitnes/vadbeni park, plezalno steno, kolesarske proge in igrišča po vaseh.

Visok delež anketiranih ocenjuje, da je občina Ajdovščina prijazna do okolja in se z usmeritvijo občine v zeleno, okolju bolj prijazno energijo strinja. Proste površine v mestu bi namenili zelenim površinam. Hkrati pa se strinjajo, da je v mestu potrebno tudi nadalje omogočati nove stanovanjske soseske, prav tako se precej strinjajo, da je razvoj mesta Ajdovščine nujno pogojen z njegovo širitvijo. Kmetijskih zemljišč pa za nadaljnji razvoj mesta ne želijo žrtvovati. Zelo so zadovoljni s projektom ozelenitve občine, t. j. s posaditvijo večjega števila dreves, grmovnic in trajnic tako po mestu kot po krajevnih skupnostih, ki ga je omogočila donacija Taje in Iva Boscarola. Svoje zadovoljstvo s projektom so občani ocenili z visoko povprečno oceno 8,4.

Zadovoljstvo občanov z delom župana, občinskega sveta in občinske uprave je zelo visoko, prav tako je visoka stopnja zadovoljstva z javnimi storitvami v občini. S povprečno oceno najmanj 4 na petstopenjski lestvici so ocenili organizacijo prevzemanja odpadkov v zbirnem centru Dolga Poljana (4,2), oskrbo z vodo (4,1) in s čistočo in urejenostjo mesta (4). S povprečno oceno najmanj 3,5 z odvozom smeti (3,8) in s cenami komunalnih storitev v primerjavi s cenami okoliških občin (3,6). Najnižjo povprečno oceno, ki je še vedno dobra ocena (3,1), so podali zadovoljstvu s stanjem in vzdrževanjem cest v občini.

Anketiranci ocenjujejo, da razvoj občine Ajdovščina dobro poznajo. Visokih 83 % vprašanih trdi, da se razmere v občini spreminjajo na boljše in se strinjajo s trditvijo, da je v zadnjem času občina Ajdovščina postala inovativna in prebojna, na nekaterih področjih celo vodilna v državi. Podpirajo pretekli bliskovit razvoj očine in si podobno intenzivnega razvoja želijo tudi v bodoče. Čeprav so mnenja o tem, katerim področjem bi morala Občina nameniti več pozornosti, precej deljena, se največ sodelujočih v anketi strinja, da so to prometna infrastruktura, investicije v podeželje in manjše zaselke, zdravstvene storitve, kultura in razvedrilo ter vrtci in šole. Ob tem podajajo številne predloge, katerim projektom naj se Občina v bodoče posveti.

Župan Tadej Beočanin je ob prejetih rezultatih analize anketnega vprašalnika pozitivno presenečen nad odzivom občank in občanov in se na tem mestu zahvaljuje vsem, ki so podali svoje mnenje o tem, kako in kam naj se občina Ajdovščina usmeri nadalje. »Z gotovostjo bodo rezultati pomembna osnova in hkrati temelj, ko bomo gradili tako nove strateške dokumente kot snovali konkretne načrte na terenu. Že večkrat se je namreč dokazalo, da so mnenja s 'terena' tista, ki dajejo prave usmeritve. Ob pomembni zasnovi, upoštevajoč vsa mnenja, pa lahko pridemo bistveno dlje od načrtovanega. Hvala vsem, ki ste se povabilu k izpolnjevanja ankete odzvali in pomembno prispevali k nadaljnjemu razvoju naše skupnosti.« 

Analiza ankete o nadaljnjem razvoju občine Ajdovščine