Odločba o razmejitvi javnega dobrega v k.o. Velike Žablje

datum: 21.01.2015
kategorija: Obvestila - občinske nepremičnine

Občinska uprava Občine Ajdovščina izdaja po uradni dolžnosti odločbo o razmejitvi javnega dobrega v k.o. Velike Žablje.

Številka: 478-17/2014-9

Datum:  20.1.2015 

Na podlagi 21. in 23. člena Zakona o graditvi objektov (Uradni list RS, 102/2004-UPB1 (14/2005 popr.), 92/2005-ZJC-B, 93/2005-ZVMS, 111/2005 Odl.US: U-I-150-04-19, 120/2006 Odl.US: U-I-286/04-46, 126/2007, 57/2009 Skl.US: U-I-165/09-8, 108/2009, 61/2010-ZRud-1 (62/2010 popr., 20/2011-Odl. US: U-I-165/09-34, 57/2012: ZGO-1)) ter na podlagi sklepa Občinskega sveta Občine Ajdovščina št. 478-77/2014-5 z dne 29.5.2014, izdaja Občinska uprava Občine Ajdovščina po uradni dolžnosti naslednjo

 O D L O Č B O

1. Ugotovi se, da imata nepremičnini parc. št. 2024/1 in 2024/2, obe k.o. (2394) Velike Žablje, status grajenega javnega dobra.  

2. Nepremičninama iz prejšnje točke se po pravnomočnosti te odločbe pri zemljiški knjigi pristojnega sodišča za zemljišče vpiše lastninska pravica na ime Občina Ajdovščina, Cesta 5. maja 6a, 5270 Ajdovščina, matična številka: 5879914000 in zaznamba javno dobro.

3. Nepremičnini parc. št. 2024/2 k.o. (2394) Velike Žablje se ukine status javnega dobra in po pravnomočnosti odločbe izbriše zaznamba javno dobro.

Odločba z obrazložitvijo o razmejitvi JD v Velikih Žabljah