9. seja Občinskega sveta Občine Ajdovščina

datum: 14.09.2015
kategorija: Napovedi sej OS

OBČINA AJDOVŠČINA      

Občinski svet  

 

Številka: ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­011-2/2014

Datum:   14. 9. 2015    

 

ČLANOM OBČINSKEGA SVETA  

Na osnovi 21. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Ajdovščina (Uradni list RS št. 30/2015)  

sklicujem    

9. redno sejo Občinskega sveta Občine Ajdovščina, ki bo v četrtek, 24. septembra 2015, ob 15.30 uri, v sejni sobi Občine Ajdovščina, Cesta 5. maja 6/a.  

 

PREDLOG DNEVNEGA REDA:  

1.    Potrditev zapisnika 8. redne seje, potrditve zapisnika 2. korespondenčne seje ter Poročila o izvajanju sklepov 8. redne seje ter 2. korespondenčne seje;

2.    Spremembe in dopolnitve Statuta Občine Ajdovščina - 1. obravnava;

3.    Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Ljudska univerza Ajdovščina - 1. obravnava;

4.    Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o socialnih in drugih pomočeh v Občini Ajdovščina - 1. obravnava;

5.    Odlok o rebalansu proračuna Občine Ajdovščina za leto 2015 - skrajšani postopek ;

6.    Imenovanja:      

- v svete zavodov osnovnih šol: Col, Dobravlje, Danila Lokarja, Otlica, Šturje ter Zdravstvenega doma Ajdovščina,     

- občinske volilne komisije;

7.    Pravilnik o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v občini Ajdovščina za programsko obdobje 2015-2020 - seznanitev;

8.    Sklep o ureditvi lastninskih razmerij na novi in stari vodarni na izviru Hublja ter novem in starem primarnem vodu;

9.   Sklep o odpisu neizterljivih terjatev;

10.  Sklep o določitvi višine odpusta dolgov s strani vrtca in osnovnih šol;

11.  Informacije in pobude.  

Gradivo za sejo sveta dobite na spletni strani Občine Ajdovščina: www.ajdovscina.si in ftp.ajdovscina.si.

Gradivo k 6. točki bo posredovano po obravnavi in oblikovanju predlogov sklepov na Komisiji za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja  

Člane sveta prosim, da se seje zanesljivo udeležijo, morebitno odsotnost pa sporočijo na telefon št. 365 91 11.       

                                                                                                               

ŽUPAN                                                                                  

Tadej BEOČANIN, s.r.

 

 

IZVLEČKI vsebine posameznih točk dnevnega reda 9. redne seje občinskega sveta, ki bo dne 24.9.2015  

 K 2. točki - Spremembe in dopolnitve Statuta Občine Ajdovščina - 1. obravnava

Zakon o uravnoteženju javnih financ občin je spremenil Zakon o lokalni samoupravi ter naložil občinam, da svoje akte (statut) uskladijo v šestih mesecih po njegovi uveljavitvi. Navedene spremembe so normativne narave in nimajo vpliva na dosedanjo dejansko ureditev delovanja občine ter delovanja in financiranja krajevnih skupnosti, razen v delu razveljavitve njihovih statutov. Najpomembnejše predlagane spremembe in dopolnitve statuta so zato naslednje: - črtanje določb o nezdružljivosti funkcije župana in članov občinskega sveta, članstva v delovnih telesih občinskega sveta in organih občine ter svetih KS z drugimi funkcijami ali deli, ki se jo določi lahko le z zakonom, - črtanje določb o prenehanju mandata občinskih funkcionarjev, ki se lahko določi le z zakonom, - črtanje določb o financiranju krajevnih skupnosti, ki se ga lahko določi le z zakonom, - določitev neposredne uporabe statuta občine in poslovnika občinskega sveta za delovanje svetov krajevnih skupnosti in dopolnitev statusnih določb krajevnih skupnosti ter ukinitev statutov svetov krajevnih skupnosti, - natančnejša določitev nalog komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja.  

Pripravila: Zlata Čibej    

K 3. točki - Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi javnega zavoda ljudska univerza Ajdovščina – 1. obravnava  

Poglavitni razlog za sprejem predlaganega odloka je nameravana širitev dejavnosti javnega zavoda Ljudska univerza Ajdovščina na področje izvajanja programov socialne vključenosti (regijsko medgeneracijsko središče), za katere bo zavod kandidiral preko razpisa Evropske unije in Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti (razpis je predviden za naslednje leto). Obenem se predlagajo tudi popravki določb odloka, ki so v obstoječi zakonodaji drugače urejena (določba glede možnosti števila mandatov v svetu zavoda, kvorum za sprejemanje odločitev v svetu zavoda, določba glede drugih organov zavoda) ali manjkajo (predčasno prenehanje mandata članom sveta zavoda) oziroma so smiselni (glede soglasja Občine Vipava k poslom z nepremičninami, odgovornost ustanovitelja za obveznosti zavoda).   

Pripravila. Katarina Ambrožič    

K 4. točki - Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o socialnih in drugih pomočeh v Občini Ajdovščina – 1. obravnava  

Odlok o socialnih in drugih pomočeh v Občini Ajdovščina (v nadaljevanju odlok) je bil sprejet v letu 2012. Zakonodaja na področju socialnega varstva se je v tem obdobju spremenila; na področje socialno varstvenih pravic je uvrščena tudi pomoč pri kritju stroškov pogreba, ki ni več splošna pravica. Po prejšnji ureditvi je bila namreč pravica do pogrebnine splošna pravica, ki se je uveljavljala iz zdravstvenega zavarovanja pri ZZZS. Po novi ureditvi pa je ta pravica prešla v sfero socialno varstvenih pravic. Do povračila dela stroškov s strani države je tako upravičen le, kdor izpolnjuje pogoje iz zakona, ki ureja socialno varstvene pravice. Plačilo pogrebnih stroškov s strani Občine Ajdovščina ureja IV. poglavje odloka, zato je potrebno obstoječi odlok uskladiti z novo zakonodajo. Poleg tega se sprememba nanaša še na sam postopek uveljavljanja in dodelitve pomoči; vračilo prejete pomoči se ukinja in usklajuje z določbami zakona, ki ureja socialno varstvene prejemke.  

Pripravila: Jerica Stibilj    

K 5. točki - Odlok o rebalansu proračuna Občine Ajdovščina za leto 2015  

Razlog za sprejem odloka o rebalansu proračuna je uvrstitev investicije nakupa prenosnega urgentnega ultrazvoka v ZD Ajdovščina v proračun občine (DIIP sprejet na 2. korespondenčni seji).  

Pripravila: Karmen Slokar  

K 7. točki - Pravilnik o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v občini Ajdovščina za programsko obdobje 2015-2020 (seznanitev)  

Nova finančne perspektiva Evropske skupnosti s seboj prinaša novo oziroma spremenjeno pravno podlago za izvajanje strukturnih in drugih ukrepov v kmetijstvu. Za izvajanje ukrepov za spodbujanje in ohranjanje kmetijstva in podeželja v občini Ajdovščina je potrebno pripraviti ter z Ministrstvom za kmetijstvo , gozdarstvo in prehrano ter Ministrstvom za finance uskladiti pravilnik. Pravilnika v svoji vsebini prinaša dve skupini ukrepov in sicer ukrepe, ki se izvajajo na osnovi Uredbe o skupinskih izjemah v kmetijstvu ter ukrepe, ki se izvajajo po pravilih sheme de minimis.

Pravilnik predvideva naslednje ukrepe:

UKREP 1: Pomoč za naložbe v opredmetena sredstva na kmetijskih gospodarstvih v zvezi s primarno kmetijsko proizvodnjo – skupinska izjema, ukrep 1 predvideva 4 podukrepe in sicer: podukrep 1.1 – Posodabljanje kmetijskih gospodarstev za naložbe v rastlinsko proizvodnjo, podukrep 1.2 – Posodabljanje kmetijskih gospodarstev za naložbe v živinorejsko proizvodnjo, podukrep 1.3 – Urejanje pašnikov ter podukrep 1.4 – Posodabljanje kmetijskih gospodarstev za naložbe v tehnološko in strojno opremo;

UKREP 2: Pomoč za dejavnosti prenosa znanja in informiranja - skupinska izjema;

UKREP 3: Pomoč za naložbe za ohranjanje kulturne dediščine na kmetijskih gospodarstvih - skupinska izjema;

UKREP 4: Pomoč za spodbujevalne ukrepe za kmetijske proizvode - skupinska izjema;

UKREP 5: Pomoč za plačilo zavarovalnih premij - skupinska izjema;

UKREP 6: Pomoč za naložbe v predelavo in trženje kmetijskih in živilskih proizvodov ter za naložbe v nekmetijsko dejavnost na kmetijskem gospodarstvu – de minimis;

UKREP 7: Pomoč za izobraževanje in usposabljanje na področju nekmetijskih dejavnosti na kmetiji ter predelave in trženja – de minimis;

UKREP 8: Pomoč za povezovanje kmetijskih proizvajalcev in podporo skupnemu nastopu na trgu – de minimis.  

Upravičenci do državnih pomoči po tem pravilniku so nosilci oziroma člani kmetijskih gospodarstev, ki investirajo na območju občine Ajdovščina, pri nakupu premičnin pa morajo biti istočasno tudi občani občine Ajdovščina.  

Pripravila. J. Furlan in D. Grmek    

K 8. točki - Sklep o ureditvi lastninskih razmerij na novi in stari vodarni na izviru Hublja ter novem primarnem vodu   S tem sklepom se ugotavlja, da je Občina Ajdovščina izključni lastnik nove vodarne in novega primarnega voda. Obenem sklep ureja lastništvo na stari vodarni na način, da Mestna občina Nova Gorica brezplačno prenese svoj solastniški delež Občini Ajdovščina. Sklep bo obravnavan tudi na mestnem svetu MONG.  

Pripravila: Alenka Čadež Kobol        

K 9. točki - Odpisi neizterljivih terjatev  

Na podlagi 77. člena Zakona o javnih financah in v skladu z 10. členom Odloka o proračunu Občine Ajdovščine za leto 2015 se odpisujejo neizterljive terjatve iz naslova najemnine in obratovalnih stroškov za dve bivši najemnici in eno še najemnico občinskih stanovanj.  

Pripravila: Karmen Slokar    

K 10. točki - Sklep o določitvi višine odpusta dolgov s strani vrtca in osnovnih šol  

Občina Ajdovščina je z Republiko Slovenijo, Vlado Republike Slovenije dne 22.7.2015 podpisala Sporazum o izvedbi odpusta dolgov na podlagi Zakona o pogojih za izvedbo odpusta dolgov. S tem je postala podpornik projekta. V projekt so lahko vključeni tudi vsi javni vrtci in osnovne šole, katerih občina ustanoviteljica je med podporniki projekta. Zakon v 6. členu določa, da se v primerih, ko dolg dolžnika izvira iz naslova neplačila vrtca oziroma šolske prehrane v osnovnih šolah, dogovor o odpustu dolga skleneta dolžnik in javni vrtec oziroma osnovna šola, pri čemer pa občina ustanoviteljica določi, do katere višine lahko javni zavod odpusti dolgove.  

Pripravila: Jerica Stibilj  

K 11. točki – Informacije in pobude   -      Informacija o organizaciji začasnih oddelkov vrtca  

Svet ustanoviteljic Otroškega vrtca Ajdovščina, ki ga sestavljata župana občin Ajdovščina in Vipava, je na korespondenčni seji dne 19.8.2015, sprejel sklep o začasnih oddelkih vrtca, ki se organizirajo v nenamenskih stavbah v šolskem letu 2015/16. Sklep je stopil v veljavo s 1.9.2015. Otroški vrtec Ajdovščina ima v šolskem letu 2015/16 zaradi prostorske stiske začasno organizirane oddelke vrtca na naslednjih lokacijah, ki so pripojene enotam vrtca: Oddelek vrtca, organiziran na OŠ Lokavec, pripojen k enoti Vrtec Ribnik Oddelek vrtca, organiziran na SŠ Veno Pilon, pripojen k enoti Vrtec Ob Hublju Oddelek vrtca, organiziran na OŠ Draga Bajca Vipava, pripojen k enoti vrtca Vipava. Pripravila: Gordana Krkoč  

- Obvestilo pred spremembo pogodbe za izgradnjo poslovilnega objekta na pokopališču v Gaberjah - 1. faza   Z izvajalcem del Zides d.o.o. Vipava smo februarja sklenili pogodbo v višini 59.470,93 EUR z DDV, ki  je v 1. fazi obsegala zgolj izgradnjo nove mrliške vežice brez komunalne opreme in zunanje ureditve. V postopku oddaje javnega naročila smo pridobili ugodnejšo ponudbo na razpisu od ocenjene vrednosti za okrog 12.000 EUR, zato se s tem aneksom v višini brez DDV 14.342,25 EUR, oz. 17.497,55 z DDV izvajalcu dodatno naroča še dela 2. faze, ki obsegajo izgradnjo komunalne infrastrukture do objekta: elektro dovod, vodovodno priklju- ček, meteorno kanalizacijo z izpustom v potok ter  fekalno kanalizacijo skupaj z greznico. Poleg tega se dodatno naroča zunanjo ureditev okolice z izvedbo nove pešpoti ob objektu. Aneks vsebuje tudi vrednost dejansko izvedenih več del skladno z izmerami iz gradbene knjige. Sredstva za sklenitev aneksa so zajeta v proračunu Občine Ajdovščina, postavka 16056, konto 420410, OB001-16-0050.  

Pripravila: Alenka Čadež Kobol