Namera za sklenitev neposredne najemne pogodbe v k.o. Šturje

datum: 10.02.2016
kategorija: Obvestila - občinske nepremičnine

Občina Ajdovščina objavlja namero za sklenitev najemne pogodbe v k.o. Šturje, za površine v Športnem parku Pale - teniški igrišči s pripadajočim zemljiščem.

Na podlagi  48. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnostih (Ur. l. RS št. 34/2011, 42/2012, 24/2013 in 10/2014), Občina Ajdovščina, Cesta 5. maja 6a, 5270 Ajdovščina na spletni strani www.ajdovscina.si v rubriki Javna naročila in razpisi, Obvestila – občinske nepremičnine, objavlja

NAMERO 

Občina Ajdovščina odda v najem najugodnejšemu ponudniku v najem športne površine v Športnem parku Pale, to je dve teniški igrišči s pripadajočim zemljiščem, na parc. št. 384/15 k.o. Šturje, v približni izmeri 1.500 m2.

Rok za priglasitev interesentov za najem je 15 dni od objave te namere na spletni strani Občine Ajdovščina.

Interesent mora imeti status društva oz. drugo pravno organizacijsko obliko, katere namen ni pridobivanje dobička in se mora ukvarjati z dejavnostjo v povezavi z igranjem tenisa.

Izklicna mesečna najemnina je določena na podlagi cenitve sodnega cenilca in znaša 150,00€ mesečno neto. Z interesenti za najem, ki bodo svoj interes prijavili v 15-dnevnem roku po objavi te namere,  bodo opravljena pogajanja o najemnini (pogajanja nad izklicno ceno).  Najemnik bo dolžan poravnati tudi vse obratovalne in druge stroške.

 

Za morebitne informacije se lahko obrnete na (05) 36 5 91 17 (Vida Šuštar).

 

ŽUPAN

Tadej BEOČANIN l.r.

Številka: 478-3/2016-4

Datum:   10.2.2016                                                                                                    

Namera - teniška igrišča