Javna dražba za prodajo nepremičnine v lasti Občine Ajdovščina

datum: 24.02.2016
kategorija: Obvestila - občinske nepremičnine

Občina Ajdovščina objavlja Javno dražbo za prodajo nepremičnine v svoji lasti - nepozidano stavbno zemljišče v Poslovni coni Mirce.

Občina Ajdovščina, Cesta 5. maja 6a, 5270 Ajdovščina, objavlja na podlagi 21. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti  (Ur. l. RS, št. 86/10, 75/12, 47/13-ZDU-1G, 50/14, 90/14-ZDU-1I in 14/15-ZUUJFO) in 30. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 34/11, 42/12, 24/13 in 10/14) in Načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Ajdovščina za leto 2016

JAVNO DRAŽBO za prodajo nepremičnine v lasti Občine Ajdovščina


1. NAZIV IN SEDEŽ PRODAJALCA IN ORGANIZATORJA JAVNE DRAŽBE

Občina Ajdovščina, Cesta 5. maja 6a, 5270 Ajdovščina, MŠ: 5879914000, ID št. za DDV: SI51533251

2. PREDMET JAVNE DRAŽBE IN IZKLICNA CENA

Predmet javne dražbe je nepozidano stavbno zemljišče v Poslovni coni Mirce, parc. št. 1475/4 k.o. 2392 Ajdovščina, ID ZNAK: 2392-1475/4-0,  1453m2.

3. IZKLICNA CENA

50.855 evrov

Navedena cena ne vključuje 22% DDV, ki ga plača kupec.

4. NAJNIŽJI ZNESEK VIŠANJA

Najnižji znesek višanja kupnine je 200 evrov.

5. POGOJI PRODAJE

Nepremičnina bo prodana dražitelju, ki bo ponudil najvišjo ceno.

V roku 15 dni bo dražitelju v podpis predložena pogodba. Če dražitelj v roku nadaljnjih 15 dni ne bo podpisal pogodbe, se šteje, da je od nakupa odstopil in ima Občina Ajdovščina pravico zadržati vplačano varščino.

Plačilo celotne kupnine v roku, ki bo naveden na računu je bistvena sestavina pogodbe.

Kupec bo poleg ponujene kupnine dolžan plačati še davek na dodano vrednost, stroške overitve podpisa prodajalca in stroške vknjižbe lastninske pravice v svojo korist.

6. NAČIN IN ROK PLAČILA KUPNINE

Kupnino bo kupec poravnal v višini in roku navedenem na izstavljenem računu, v enkratnem znesku.

7. KRAJ IN ČAS JAVNE DRAŽBE

Javna dražba se bo vršila dne  15. 3. 2016 na sedežu Občine Ajdovščina, Cesta 5. maja 6a, 5270 Ajdovščina, ob 9. uri, v  sobi 105  (prostori oddelka Okolje in prostor). Kandidati se bodo morali pred začetkom javne dražbe izkazati z dokazili iz naslednje točke te objave.

8. POGOJI ZA UDELEŽBO NA JAVNI DRAŽBI

Na javni dražbi lahko sodeluje domača ali tuja pravna ali fizična oseba, ki lahko v skladu s pravnim redom Republike Slovenije ali druge članice EU postane lastnik nepremičnine, kar preveri vsak dražitelj zase ter se pravočasno prijavi, tako da:

- plača varščino in predloži dokazilo o njenem plačilu;

- oseba, ki draži za drugega, oziroma ni zakoniti zastopnik pravne osebe, mora predložiti pooblastilo, ki se mora nanašati na predmet javne dražbe, pri čemer mora biti podpis pooblastitelja overjen pri notarju.

9. VARŠČINA

Dražitelji in morebitni predkupni upravičenci morajo najkasneje 14. 3. 2016 vplačati varščino, ki znaša 10% izklicne cene, to je 5.085,50 evra, na podračun enotnega zakladniškega računa Občine Ajdovščina številka: SI56 0120 1010 0014 597, sklic: 00   201000-14020.

Plačana varščina se najugodnejšemu dražitelju vračuna v kupnino, ostalim dražiteljem, ki niso uspeli na javni dražbi, pa se varščina vrne brez obresti v roku 15 dni po zaključku javne dražbe.

Če dražitelj ne sklene pogodbe ali ne plača kupnine, prodajalec obdrži varščino.

10.  DODATNE INFORMACIJE

Dodatne podrobnejše informacije o pogojih dražbe in podatke o nepremičnini, o morebitnem ogledu, dobijo interesenti na Občini Ajdovščina, pri kontaktni osebi Vidi Šuštar, elektronska pošta: vida.sustar@ajdovscina.si, tel. (05) 365 91 17.

11.  DRUGI POGOJI IN PRAVILA DRAŽBE

Nepremičnina je naprodaj po načelu »videno-kupljeno«, prodajalec ne odgovarja za stvarne in pravne napake.

Na javni dražbi uspe dražitelj, ki ponudi najvišjo ceno.

Javna dražba za nepremičnino je končana, ko voditelj dražbe trikrat neuspešno ponovi isto najvišjo ponudbo.

Ugovore proti dražbenemu postopku je mogoče podati, dokler ni končan zapisnik o poteku dražbe.

Javno dražbo bo izvedla s sklepom župana določena komisija.

Prodajalec lahko začeti postopek prodaje kadarkoli do sklenitve pravnega posla brez obrazložitve in  brez odškodninske odgovornosti ustavi, dolžan pa je vrniti vplačano varščino brez obresti.

Besedilo javne dražbe je objavljeno na spletni strani Občine Ajdovščina http://www.ajdovscina.si/, v zavihku Javna naročila, objave, razpisi,  v nadaljnjem zavihku Obvestila-občinske nepremičnine.

V kolikor razpisna dokumentacije česa ne zajema, se uporabljajo določila Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti in  Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti, ki se nanašajo na javno dražbo.

župan

Tadej BEOČANIN l.r.

Številka: 478-27/2016-3

Datum:   24. 2. 2016

Razpisna dokumentacija - javna dražba 2016